WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Vannfaglige uttrykk

Fra WikiStrinda
Revisjon per 24. nov. 2009 kl. 13:46 av Jan (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk

Forvaltning av vann og vassdrag innebærer at endel kvaliteter av vann og fauna må måles, og resultatene karakteriseres og klassifiseres. Endel sentrale ord og uttrykk i denne sammenheng er:


Abiotisk miljø = ikke levende komponenter i en vannforekomst.
Biologisk mangfold = variasjonen av jordens levende organismer av alt opphav; omfatter mangfold innen arter, på artsnivå og på økosystemnivå.
Biotisk miljø = levende (organismer) miljø i en vannforekomst.
Dyreplankton biomasse (zooplankton biomasse) = relativ mengde av dyreplankton - oppgis som mg per m2.
Eufotisk sone = dybdesone i vannmassene hvor lyset trenger ned.
Fangstutbytte av fisk = angis som CPUE - antall fisk per 100 m2 garnareal per garnnatt.
Fargetall = vannets egenfarge måles ved å sammenlikne vannfargen med standardiserte fargeskalaer. Fargen er oftest brukt til å bedømme vannets humusinnhold. Oppgis i mg Pt/l (kons. av platina-salt).
Fiskens kondisjonsfaktor = forholdet mellom fiskens lengde og vekt, formel K = 100 * vekt gram/(lengde cm)3.
Habitat = en organismes leveområde.
Hoppekreps (Copepoda) = en dyreplankton gruppe - består av en rekke arter.
Humus = stoffer som dannes ved nedbryting av planterester og som tilføres ferskvann fra særlig myrholdig jord i omgivelsene. Økende humusmengde gir økende brun-gul farge på vannet (jfr. fargetall).
Håvfaktor = beregnet faktor (2,0); det tallet antall individer i en håvprøve (plankton) må multipliseres med for å gi et kvantitativt mål.
Meso-oligotroft vann - middels næringsrikt vann.
Naturtilstand - en forventet fysisk/kjemisk og økologisk tilstand ut fra naturgitte forhold og uten merkbar menneskelig påvirkning. Forurensning/inngrep er avvik fra naturtilstanden.
Oligotroft vann = næringsfattig vann.
Predasjon = en organismes fødevalg og beiting.
Plankton = organismer som lever fritt i vannmassene. Deles inn i dyreplankton (zooplankton) og planteplankton (phytoplankton).
Siktedyp = måles ved en hvit skive (Secchi-skive) med diameter på 20-25 cm som senkes ned i vannet. Siktedypet defineres som det dyp der skiven ikke lenger kan sees.
Temperatur sprangsjikt = overgangssone i vannmassene hvor temperaturen faller raskt med økendedybde (> 1 BC per meter).
Ultra-oligotroft vann = svært næringsfattig vann.
Vannets hardhet = vannets innhold av kalsium + magnesium.
Vannlopper (Cladocera) = en dyreplankton gruppe- består av en rekke arter.
Vann og vassdrag = alle naturtyper som betinges av åpent ferskvann.

Kilde

  • 1. Miljøregistreringer av 28 vann og tjern TM 2003/01 Trondheim kommune