WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Det første kommunevalget i Strinda

Fra WikiStrinda
Revisjon per 10. des. 2015 kl. 17:14 av Jan H (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk

Det første kommunevalget i Strinda

Sitat fra «Strinda kommune Minneskrift til 100-årsdagen for det første formannskapsmøte. Utsnitt av Strinda bygdebok».

For lov om formannskaper på landet av 14 januar 1837 blev det bestemt, at «i almindelighet skulde medlemmene av distriktenes formannskaper med suppleanter samt representantene være første gang valgte innen desember måneds utgang neste år, hvorefter loven fra den påfølgende 1 januar fullkommen trer i kraft».
Hvor dette «formedelst vesentlige hindringer» ikke kunde utføres, skulde det ved regjeringens foranstaltning besørges iverksatt snarest mulig. I henhold til den siste bestemmelse blev valgene for Strinda prestegjelds formannskapsdistrikt, som det fra først av het, satt i verk i juli 1837.
Formannskapet skulde bestå av formenn fra ethvert av prestegjeldets kirkesogn; det samlede antall formenn måtte ikke være under tre eller over ni. Det overlotes amtmannen å bestemme antallet i forhold til folkemengden m.v. og fordelingen herav på kirkesognene. Formenn med suppleanter og representanter skulde velges ved særskilte valg på første tingdag ved det almindelige skatteting.
Representantenes samlede antall skulde være tre ganger så stort som formennenes og fordelt efter samme forhold og regler som disse på presteg}eldets kirkesogn. Den i anledning av kommunevalgene i 1837 autoriserte valgprotokoll for Strinden og Selbu fogderi inneholder følgende referat fra det første valg i Strinda, gjengitt her med normalisert rettskrivning:


År 1837 den 20 juli blev ifølge fogdedets bekjentgjørelse av 1909 25 mai d. å., kunngjort ved lesning fra kirkebakken, budstikkens omsendelse og opslag på tingstedet, valgforretninger satt og fremholdt på tingstedet Eliplass, under bestyrelse av fogd Klingenberg, til utvelgelse av formenn, suppleanter og representanter for Lade, Malvik og Bratsberg sogn av -og iblandt de i manntallet over stemmeberettigede, efter grunnlovens § 51 innførte innvånere i sognene, overensstemmende med §§ 2, 8 og 9 i loven av 14 januar d. å. om formannskaper på landet
Et eksemplar av de ovennevnte bekjentgjørelserblev fremlagt. Efter at bestyreren hadde tydelig oplest lste kapitel av den ovenfor nevnte lov, blev sognenes tilstedeværende stemmeberettigede betydet, hva også ved bekjentgjørelsen av 25 mai er kunngjort, at formennenes antall for Strinda prestegjeld av amtet er bestemt til 6, hvorav 3 skulde være fra Lade sogn, 2 fra Malvik sogn og 1 fra Bratsberg sogn; og endelig at representantenes antall, i medhold av formannskapslovens § 8, og efter antallet av formennene, skal for Lade sogn være 9, for Malvik sogn 6 og for Bratsberg sogn 3, hvor efter valgene nu blir å fremme.
Med hensyn til valget av suppleanter fant bestyreren det lovmedholdelig og hensiktsmessig å bestemme, at dette bør foregå under ett med valgene på formenn, så at de respektive menn, der nest formennene har de fleste stemmer, blir å anse som suppleanter. Bestyreren skred dernest til stemmesamlingen i følgende orden:
a) for Lade til valg på formenn og suppleanter; b) for samme sogn til valget på representanter; c) for Malvik sogn til valget på formenn og suppleanter; d) for samme sogn til valget på representanter; e) for Bratsberg sogn til valget på formenn og suppleaner og for samme sogn til ditto på representanter; ved oprop av sognenes stemmeberettigede efter manntallet, og ved, efterhvert som oprop skjedde, å motta de velgendes stemmer; og blev ethvert valg tilendebragt for sig særskilt. Ved optellingen av stemmer befantes resultatet å være, at efternevnte er lovlig valgt

A. For Lade sogn:

1. Til formenn:
Proprietær Iversen med 14 stemmer
Overjæger Ole Solberg med 13 stemmer
Pastor Angell med 8 stemmer

2. Til suppleanter:
Bjørn Teslie med 5 stemmer
Klokker Lassen med 5 stemmer
Ole Johnsen Sundland med 4 stemmer

3. Til representanter:
Ole Olsen Teslien med 19 stemmer
Bjørn Teslie med 17 stemmer
Ingebrigt Ranum med 17 stemmer
Sivert Blækken med 15 stemmer
Anders Rønningen med 14 stemmer
Ole J. Sundland med 14 stemmer
Erik Steendahl med 14 stemmer
Klokker Christian Lassen med 13 stemmer
Sorenskriver Timme med 10 stemmer

B. For Malvik sogn:
1. Til formenn:
Haldo Saxvig med 20 stemmer
Løitnant Halch med 15 stemmer

2.Til suppleanter:
Anders Hougan med 5 stemmer
Sivert Gjervan med 3 stemmer

3. Til representanter:
Ole Grønberg med 20 stemmer
Torsten Eggen med 15 stemmer
Sivert Gjervan med 15 stemmer
Ole Kjønaas med 12 stemmer
Niels Nøstum med 12 stemmer
Paul Torp med 7 stemmer

C. For Bratsberg sogn:
1. Til formenn:
Bjørn Brurok med 11 stemmer

2. Til suppleant:
Ole Bratsberg med 1 stemme

3. Til representanter:
Ole Andreas Pedersen Digre med 11 stemmer
Peder Halvorsen Qvammen med 8 stemmer
Ole Paulsen Bratsberg med 7 stemmer

Det bemerkes at Mikkel Grendahl på Havstein var valgt til formann for Lade sogn med 13 stemmer, men at han på grunn av (dvs: i medhold av) § 6 i loven av 14 januar 1837 undskyldte sig for å motta valget, da han er over 60 år gammel. Likeså bemerkes, at ordenen imellem de foranførte som har like mange stemmer, blev avgjort ved loddtrekning.


Dette utfall av valgene blev straks kommunisert lensmann Fyhn til meddelelse for de valgte og bekjentgjørelse for sognenes beboere. Forretningen blev hermed sluttet.

J Klingenberg. (sign.)


Formannskapsloven for landdistriktene inneholdt bestemmelse om at der i løpet av to år ikke skulde foretas nytt valg på representanterfor naget sogn, medmindre antallet av de valgte i et sådant ved tilfeldig avgang, som dødsfall, bortflytteise o. s. v., skulde væræ nedsatt til 2/3 av det oprinnelige. I så fall måtte kompletteringsvalg for den gjenværende tid av de to år foretas ved det først avholdte skatteting.
For Malvik sogns vedkommende avholdtes sådant kompletteringsvalg ved det almindelige sommer-, sage- og skatteting for Strinda tinglag på tingstedet Lykkens Prøve 19 juli 1838. To representanter, Ole Grønberg og Sivert Gjervan, var død i mellemtiden efter det første kommunevalg. I deres sted valgtes ved dette første kompletteringsvalg i Strinda lensmann Fyhn og Ole Olsen Hommelvik.


Se også


Kilde

  • Strinda kommune Minneskrift til 100-årsdagen for det første formannskapsmøte. Utsnitt av Strinda bygdebok.