WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune, Trondheim kommune og Trøndelag fylke.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Christian Drakenberg

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Christian Drakenberg
Norges lengstlevende mann Christian Drakenberg , (18.11.1626- 9.10.1772 ), høibaatsmand.

Paa Blomsholmholm i Skee sogn i det dengang norske landskap Baahuslen og d. 9.10. 1772 i Aarhus, var sønn av kaptein Jacob Drakenberg og Margrethe Elisabeth Juul, kom i 1634 til sin farbror skipper Bernt Drakenberg i Holland og for tilsjøs med ham først fra 1639 til 1644 og efter i tre aar at ha seilt med skipper Cristopher van Flak atter fra 1647 til 1652, for det meste paa Østersjøen.

I de følgende aar for han med en norsk skipper Sti Larsen paa Grønland, derefter med en engelskmand, forliste under Frankrike og tok i 1655 igjen tjeneste hos farbroren, med hvem han for paa Spanien og Norge, indtil krigen med Sverige brøt ut i 1657.

Han lot sig da i Kristiania indrulere som underkonstabel i marinen og fik efter freden 1660 ansættelse som kvartermester paa Holmen i Kjøbenhavn. Det fredsommelige liv paa landjorden faldt dog i længden ikke i hans smak, og i 1664 tok han med permission atter til koffardis, først med en norsk skipper paa Vestindien, fra 1668 med en portugiser paa Brasilien og fra 1671 med en engelskmand, blev paa veien til Virginia knepet av franske sjørøvere, men kom sig løs og for saa i to aar med et engelsk skib paa Malta.

Da krigen med Sverige brøt ut igjen i 1675, meldte han sig atter paa Flaaten og gjorde tjeneste saa længe krigen varte.

I 1681 tok han endelig avsked og blev fører av en smakke for Ulrik Frederik Gyldenløve. Fra 1686 fór han saa med engelske skippere dels paa Arkangelsk og dels paa Smyrna og gik i 1691 i Kristiania over til en hamburgerskipper Herman Canold i vin- og saltfart paa Cadix.

Og nu begyndte Drakenbergs store eventyr. I 1694 blev han fanget av algierske sjørøvere og solgt som slave til en tyrk i Tripolis. som forøvrig behandlet sine folk godt, men da tyrken døde i 1699, kom Drakenberg i slaveri til en englænder, som forpagtet vinplantager paa Cypern, og her slet han haardt i fem aar og hadde det værre end nogensinde . Saa kreperte tyrannen , og Drakenberg blev kjøpt av en rik jøde, som var et slags proviantforvalter i Aleppo, og herfra lykkedes det ham 17.5.l710 at rømme sammen med flere andre slaver, bl. a. en Jens Jørgensen fra Kristiansand . Efter utallige farer og strabadser kom den da 84 aar gamle mand med sine fæller i en jolle til Malta, utsultede og elendige. Herfra fik Drakenberg skibsleilighet til Livorno og tok paa landeveien fatt til Bordeaux, hvor han traf en norsk skipper Christopher Schare, som tok ham med til Arendal.

Efter femten og et halvt aars slaveri var han atter en fri mand, men de utholdle lidelser og hans høie alder syntes saa langtfra at kræve noget otium at livet tvertom fik nye tillokkeIser ; i 1711 tok han hyre med en hukkert fra Arendal og blev i l712 kvartermester paa den norske galei Stormarn. Som saadan var det at han en dag i Kristiania gater kom i totterne paa Peter Wessel. Drakenberg var gaat forbi den vordende sjøhelt uten at løfte paa hatten , hvorfor Wessel gav ham et kaarderap over ryggen, men den 86-aarige Drakenberg rev ham vaabenet ut av haanden og kylte det over nærmeste hustak! Det kostet ham en times arrest i bøien paa "Ormen"!

Siden kom han som kvartermester over paa fregatten "Søridderen" , men synet begyndte saa smaat at svækkes, og efter nær seks aars orlogstjeneste fandt han at det kunde være paa tide at takke av. Under 17.11.1717 erholdt Drakenberg avsked fra flaaten , men følte sig fremdeles temmelig spræk og tok de rfor likesaagodt straks hyre paa en hollandsk smakke . Julaften kom denne ut for en voldsom storm under Holsten og forliste ved Husum, men den 91-aarige sjøulk fik karret sig i land . Og nu syntes han det var en passende anledning til at slutte av sjølivets viderværdigheter og gjøre sig det behagelig paa landjorden .

I to og et halvt ars tid opholdt han sig først hos venner og bekjendlte paa Lolland, spaserte i juli 1720 til Baahuslen for at se om der var nogen igjen av slegten i Skee, færdedes fra 1722 paa gjesteri i Jylland , bl. a. paa 0rslev kloster, hvor han i næsten syv aar "hadde eget kammer og alting efter eget ønske" , og fra 1728 paa Engelsholm.

HerFra fulgte han i l731 med grev Danneskiold-Samsøes familie til Kjøbenhavn og gjorde i flere aar tjeneste som en slags domestieus i det grevelige hjem paa Christianshavn . Det synes som han kom og gik, naar det passet ham, saaledes drog han i 1732 avsted til Skee for at hente sin daabattest, en utflugt som tok ham et halvt aar, og i 1733 og 1734 besøkte han gamle venner i Jylland.

l 1735 blev han forestillet for kong Christian VI, som bevilget ham høibaatsmands gage og viste ham flere artigheter. I 1737, da han gik i sit 111 . aar, fandt den gamle ungkar at det kunde være paa tide at gifte sig. Han drog avsted til Aarhus, hvor han i raadmand Stæhrs hus indgik trolovelse med skipper Rasmus Larsens 60-aarige enke Maren Michelsdatter Bagge, og 7.7.1737 blev parret viet i grev Danneskiolds palæ paa Kongens Ny torv. Hustruen døde imidlertid faa aar efter, og den levedygtige enkemand gjenoptok det tidligere liv med besøk rundt omkring. Fra 5.5.1750 hadde han hos herskapet paa Allinggaard i Jylland en fast og meget behagelig station, hvorfra han kun gjorde kortvarige ekskursioner, og i 1755 tok han ophold paa Lille-Roe i Hads herred, hvor han gjentagende og med de alvorligste hensigter gjorde tilnærmelser til piker og unge enker, men stadig hadde den tort at bli forsmaadd . Dette gjorde den gamle kavaler krakilsk og ubehagelig, og ret som det var maatte han søke en utladning i en styrkeprove eller et litet slagsmaal.

Sine sidste fjorten aar tilbragte han i Aarhus, hvor grev Danneskiold sørget for hans underhold, og her av· gik han omsider ved døden 9.10.1772 i sit 146. aar, efter faa dages upasselighet.

Christian Drakenbergs fænomenale alder, med sundhet og legemskrærter, om tre-fire menneskealdre "ugudelige og uordentlige livsførsel" forgjæves hadde rendt sine tormløp paa, gjorde hans navn kjendt over Norden. Hans oplevelser til sjøs og i slaveri var legio, men ald fristet de ham til at braute, og hans hidsighet til voldsom optræden var en frygtet egenskap, som dog eftersom de mange aar gik efterhaanden dæmpedes, og efter 1767 førte den gamle vildbasse et meget pyntelig levnet med forsagelse av alle lyster, som i ungdommens dager hadde faat boltre sig utøilet.

Ledsaget av alle honoratiores blev hans lik 16.10.1772 nedsat i Aarhus domkirke, og den av stiftsprovst Monrad holdte likpræken utkom i trykken. Hans portræt, fra 1737, findes i Bymuseet i Oslo.

Hva var sant? Frem til 1680 er opptegnelsene sjablongmessige, og først fra omkring 1730 blir de vederheftige. Det er riktig at Drakenberg fikk pensjon av kongen 1735, og at han giftet seg to år etter. Sannsynligvis var han født omkring 1665–70 og ble dermed vel hundre år. Men i samtiden var det ingen som reiste tvil om at han ble nesten 146 år, og det ble notert både i kirkeboken og i skifteprotokollen. Som bløffmaker var han altså en suksess.

Kilde

  • 1. Norsk biografisk leksikon, bind III, s 358
  • 2. Wikipedia

Eksterne lenker