WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.

Bjørka

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Kart over Bjørka
Bjørka, gnr 112 bnr 1 , Bratsbergvegen 196.

Gården nevnes hos Aslak Bolt under formen Biorko. Navnet skrives senere Berke, Bjørke, Bircken, Biørckenn og Bierken.

Bjørken var visstnok ieldre tider kirkegods, ble senere kronens eiendom og bruktes som leilendingsgård. I 1683 var den kommet i privat eie og tilhørte Ifver Baldtzersens enke Else. Ved tellingen i 1701 er nevnt Jens Larssen. I 1704 var kaptein Allecander von Haven eier og solgte da gården til kommandant Olle Brun. I 1715 tilhørte den oberst og kommandant Otto Friedrich von der ostn, som dette år utstøtte skjøte til amtmannen i Nordlandene. Han het justitsråd Ove Schjelderup. I 1729 solgte han til stiftbefalingsmann Jacob Bentzon, samtidig som han solgte gården Lia i Bratsberg. Bentzon solgte året etter til godsforvalter Simon Cold på Leira gods. Cold ble senere også eier av Kvammen. Ved auksjon i Nils Colds dødsbo kjøpte overtollbetjent Otto Arentz gårdene og solgte samme år Bjørka til løitnant Jens Eilert Beichmann, men beholdt Kvammen. I 1780 solgte Beichmann gården Bjørka til brødrene Peder Holvorsønn Rottum og Ole Halvorssønn Rottum. Etter overenskomst overtok Ole halvorsen gården Bjørken, men gårdens skog og utmark skulle de ha i fellesskap. Fra 1818 var hans sønn Halvor Olsen eier. Halvor Olsens enke Jonetta Pedersdatter ble senere gift, først med Otto Stinessøn og deretter med Ole Olsen Solem. Etter Otto Stinessøns død i 1836 overtok hennes sønn i 1. ekteskap Ole Halvorsen gården.

I 1845 ble Bjørken Nedre skilt ut. Denne parsellen solgte Ole Halvorsen i 1851 tilstefaren Ole Olsen Solem. Da Ole Halvorsen senere døde ugift ble hovedbruket også solgt til Ole Olsen.

Til gården hørte husmannsplassen Bjørkgjerdet.

Gården ble i 1867 ved tvangsauksjon forlangt av Norges bank som panthaver, solgt til Peder Olsen Glindset for 2180 spesiedaler. I 1879 kjøpte handelsmann A.F. Vigen gården for 17000 kroner. Han makeskiftet den i 1884 bort til Anders O. Stokke mot en bygård i Danielsveitn som hørte Stokke til.

Etter Stokke var Albert Olsen eier av Bjørken. I 1905 kjøpte Ole Jacobsen Løvrød eiendommen på auksjon. Løvrød solgte i 1915 til Konrad Hanssen (15.1.1864 i Bodin-) gift med Olivia (15.9.1873 i Verdal-). Gården overdratt til sønnen Harry Hanssen i 1933.

Harry Hansen (29.12.1899 i Bødø-) ble gift 1940 med Klara Eide (23.4.1917 i Åfjord-), datter av Marje og Johan Eide. Barn: Erna (28.10.1940-),Karin (27.3.1942-), Konrad Hanssen (23.3.1945-), Inger (20.9.1950-).

I 2013 er Konrad Hanssen eier. Området er disponert for næringsvirksomhet. Trøndelag Stillas AS og Sivsør AS holder til her.

Utsnitt av Widerøe flyfoto 1952

Bjørka ligger høyt og fritt oppe på endemorenen med Strindamarka i ryggen.

Bjørka.Foto i Strinda bygdebok 1

Gården Bjørka. Bilde fra Strinda bygdebok bind 1


Kilde

  • 1. Strinda bygdebok 1. bind.
  • 2. Norges bebyggelse