WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Tycho Diderich Castberg

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Tycho Diderich Castberg
Elise Castberg f Stabell

Ingeniør Tycho Diderich Castberg (14. juni 1829 i Bye i Søndre Land- 24. april 1897 i Meldal) var sønn av obertstløytnant Christopher Castberg (12.9.1879 i Bergen- 10.7.1847 i Kragerø) og Sofie Berg (1799-1892).

Tycho Diderich Castberg var 3 ganger gift. 1. gang i Gjerpen kirke 18. juni 1854 med Hella Marie Bolette Krefting, født i Glemminge 15. mars 1834 og død på Stiklestad 6. januar 1863. Hun var datter av kaptein, kammerherre Axel Motzfeldt Krefting (1794-1852) og Hella Kristine Hansen Haavind (1798-1834).

Barn;

 • Castberg, Christopher, f. 10 Mai 1855, Trondheim, d. 22 Okt 1902, San Francisco, California
 • Castberg, Axel Krefting, f. 25 Nov 1856, Trondheim,- d. 29 Nov 1881, Surnadal, Møre og Romsdal
 • Moe, Hella Krefting f. Castberg, f. 5 Des 1859, Verdal, - d. 20 Jun 1944, Levanger, Trøndelag
 • Castberg, Johannes Henrik Berg, f. 4 Mar 1861, Byneset, Trondheim, -d. 27 Jun 1907, Seattle, King, Washington, USA
 • Castberg, Carl Ludvig, f. 26 Des 1862, Næs, Verdal, Trøndelag -d. 20 Feb 1884, Surnadal, Møre og Romsdal

Gift 2.gang i Strinda 15. august 1867 med Anna Amalie Sophie Stabell, født 6. januar 1834 og død smst. 6. mai 1871, datter av kaptein, R. Sv. O., Aage Finne Schjødt Stabell (22.10.1802 i Sparbu-24.1.1873 i Strinda) og Sophie Elisabeth Muller Sophie Elisabeth Müller (9.7.1806 i Skogn - 4.10.1879 i Strinda). Barn;

 • Halvorsen, Lovise Amalie f. Castberg, f. 18 Mar 1865, Trondheim, Trøndelag -d. 25 Des 1939, Trondheim, Trøndelag

Gift 3. gang i Lade kirke 22. september 1871 med forannevntes søster Elise Sophie Augusta Stabell, født i Strinda 19. mai 1849 og død i Christiania 6. november 1914.

 • Castberg, Tycho f. 4 Mai 1872, Lade, Strinda, Trondheim, - d. 21 Nov 1948, Hamar, Innlandet
 • Castberg, Aage Stabell, f. 15 Jul 1874, Strinda, Trondheim, Trøndelag - d. 24 Jun 1957, Oslo
 • Sophie Castberg (f. 31 august 1875, d. 8 juni 1952), hun gift med Johan Nicolai Støren (22. juli 1871 i Trysil,- 14.11. 1956 i Oslo)
 • Ragnvald Castberg (f. 16 september 1876, d. 2 februar 1890)
 • Trygve Castberg (f. 22 september 1878, d. 21 januar 1882)
 • Arne Castberg (f. 1 juli 1880, d. 13 oktober 1881)
 • Thoralf Castberg (f. 15 august 1881, d. 22 desember 1921)
 • Halfdan Castberg (f. 18 oktober 1882, d. 11 november 1882)

Tycho Diderich Castberg gikk på krigsskolen fra 1846 til 1850 og blev surnumerær secondløitnant i 2. Aggershusiske Brigade fra 13. desember samme år. Secondløitnant i Trondhjemske Brigade 10. mai 1852. Fra 1. november 1853 til 30. april 1854 deltok han i et 6 måneders kursus ved det kgl. Gymnastiske Centralinstitut i Stockholm. Premierløit­nant 28. juni 1854. Kaptein og chef for 2. divisjon av Romsdals landvernsbataljon 17. juni 1865, chef for 1. kompani av Nordmøre bataljon 5. mai 1870, for 2. kompani lnnherreds Jægerbataljon 24. juli 1876, og for 3. linjekompani av Trond­hjems bataljon 22. desember 1877.

25. mai 1878 blev han chef for 2. landvern­ kompani av Nordmøre bataljon og 28. no­vember 1885 for 1. landvernkompani av Trondhjems bataljon. Chef for 2. kom­pani av Trondhjems landvernbataljon.

Som følge av den nye aldersgrenselov for officerer tok han avskjed som fastlønnet officer fra 1. januar 1897 med en pensjon på kr. 2 200. Da landstormen samme år blev organisert blev han utnevnt til oberstløitnant og chef for Trondhjems landstormsbataljon fra 1. april 1897 med et årlig tilskudd til pensjonen av kr. 600.

De første år i Trondhjem var Tycho Castberg garnisonerende inspeksjonsofficer ved brigadens underofficerskole. Under denne tjeneste gav hans foresatte ham ros for „hans hellbringende virksomhet i anstalten" og det må derfor „ansees som en gevinst å kunne vedblivende beholde ham i denne læreanstalt. Evne og lyst virker sammen her". Men familien økte og han måtte se sig om efter større inntekter.

Efter i noen tid å ha virket som lærer ved byens skoler dels i gymnastikk og dels i fransk og engelsk, blev han 1. mai 1858 ansatt som volontør ved veianlegget Rennebu-Opdal. Og dermed begynner hans arbeide i det norske veivesen, som kom til å vare gjennem 39 år - like til hans død. 1. januar 1859 blev han assistent av 3. klasse med en månedsgasje på 18 spd. 45 sk. Men allerede 1. juni 1860 blev han assistent av 2. klasse og flkk da 28 spd. 45 sk. pr. måned foruten skyss og kost på reiser. I den første tid arbeidet han ved veianleggene Østre Suul bro - Carl Johans Klev - Levanger samt ved veianlegg ved Namsos og Steinkjer, og bodde da dels i Verdalen og dels i Levanger.

Men i oktober 1866 flyttet han til Soknedalen, hvor han bestyrte veianlegget Støren - Hovsbro og overtok i 1869 veianlegget Birkaker - Flaa med bopel på Sliper i Rennebu. I 1870 blev hans virksomhet i veivesenet forlagt til omegnen av Trondhjem; men da veianlegget Buviken-Børsen påbegyntes i 1874, flyttet han først til Buviken og senere til Børsen. Herfra ledet han også anlegget Heimdal-Selbusjø i 1875. I dette år overtok han også veianlegget Tvereggen-Aunebro og Sluppen-Tvereggen, hvorfor han atter for en tid bosatte sig i Trondhjem.

Et større anlegg gjennem Surnadalen i Nordmøre tvang ham atter til å bryte opp fra Trondhjem i 1877. Med dampskibet „DS Orkla" dro familien med 2 piker og hele sitt „habengut" til Surendalsøren, hvor de blev gjestfritt mottatt av distrikislæge Eggers, hvis hustru var Castbergs søster. På den vakre gård Øverland bodde han nu i 5 år. Men han måtte i denne tid stadig ligge på reiser, da han samtidig ledet anleggene Børsen-Ørkedalen og i Opstrinden. Da veianlegget i Surnadalen var ferdig, fortsattes opover Rindalen, hvortil han flyttet i 1884.

Anlegget Hovsbro-Liagrind i Soknedalen tvang familien til atter å bryte opp. Flytningen var denne gang lang. Auksjon blev holdt i Rindalen over det innbo, som det ikke lønnet sig å ta med. På herlig vinterføre og i en bitende kulde drog det lange tog, bestående av 3 store sluffer og 8 langsleder avsted gjennem Rindalen, Meldalen og Rennebu til gården Presthus i Soknedalen. Turen tok 3 dager. Og familien bestod av 1 huslærer, 5 barn i alderen 12 til 2 år og 2 tjenestepiker. Familien flyttet inn i det samme hus, som Tycho Castberg hadde forlatt for 16 år siden med sin 1.ste kone og 5 barn og som i mellemtiden hadde stått tomt. Og nu kom han igjen med ny kone og 5 nye barn. Da kontraktørsystemet blev prøvet i veivesenet i siste halvdel av 80 årene, var Tycho Castberg kontrollør ved forskjellige anlegg: 1886-91 ved Røros-Fæmundsjøen-Riksgrensen. 1888-92 ved Jøros-Klop-Engen og i 1888-93 Trondhjem-Sluppen. Fra 1891-92 var han midlertidig bestyrer ved anlegget Hovsbro-Dybdalsbro. Og samtidig ledet han som undersøkelseschef forskjellige undersøkelser og var kontrollør ved anlegget Hell-Sesås i Selbu, Flåøien-Stavnegrind og Reberg-Stavnegrind i Strinda.

Barnene var nu blitt så store, at de ikke lengere kunde nøie sig med huslærere. Han flyttet derfor i 1887 til Trondhjem, hvor han i 1888 kjøpte eiendommen "Lidarende" med nabotomten "Fredheim" på Singsaker. Her bodde han til han i 1893 blev bestyrer av anlegget Ørkedalen-Meldalen-Rennebu.

Da de eldste barn nu allikevel måtte være i Christiania for sine studier solgte han sin eiendom i Trondhjem og flyttet til Syrstad i Meldalen. Her oplevde han å holde sølvbryllup med sin 3. hustru 22. september 1896. Og her levde han en lykkelig tid til han avgikk ved en plutselig død natten til den 24. april 1897.

Hans foresatte såvel i det militære som i veivesenet oberst M. Lossius skriver om ham blandt annet følgende: "Efter min opfatning er herr kapteinen begavet med militære anlegg og nærer strenge militære begreper, som preger hans kommandoføring med bestemthet og hans optreden med disiplinert sikkerhet. Han har i det hele på mig gjort inntrykket av å være en kjekk, dyktig og for sin stilling interessert officer. Utenfor miljtærtjenesten og i virksomheten som veiingeniør har hans forhold tilvunnet ham anerkjennende bedømmelse".

Efter Tycho Castbergs død flyttet enken til Christiania, hvor hun i flere år var ansatt som oldfrue ved Christiania Dampkjøkken. Da hennes yngste sønn var utvandret til Amerika, brøt hun opp og var hos ham i San Francisco fra 1904- 06. Efter et besøk i Trondhjem hvor hun overvar kroningen, bosatte hun sig igjen i Christiania, hvor hun døde og blev begravet på Vestre gravlund 10. november 1914.

Slektsoversikt fra Trondheimsområdet

Kilde