WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Tvangsoppdragelse

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Tvangsoppdragelse er anordnet ved Lov af 6. Juni 1896 »om Behandlingen af forsømte Børn«. I enhver Kommune er der et Værgeraad, bestaaende af Stedets Underdommer og Præst samt 5 af Kommunestyret valgte Medlemmer, hvoraf en Læge og en eller to Kvinder. Værgeraadets Beslutninger kan indankes for Kirke- og Undervisningsdepartementet.

Anstalterne for Tvangsoppdragelse kaldes Skolehjem. Der er følgende Skolehjem for Gutter: Bastøy (pr Horten), Falstad (i Ekne ved Levanger) (senere Falstad fangeleir), »Toftes Gave« (paa Helgøy), Ulvsnesøy (pr Bergen), Lindøy (pr Stavanger), Vaak (i Østfold) og Buskerud (paa Øvre Eiker).

Pigeskolehjem er: Bærum (pr Sandvika), Leira (i Strinda ved Trondhjem) og Toten (paa Østre Toten).

I Skolehjemmene anbringes Børn i den skolepligtige Alder (dog ikke under 9 Aar), naar de findes saa sædelig forkomne, at deres Benyttelse af den almindelige Skole vilde udsætte andre Børn for skadelig Paavirkning. Efter Lov af 2. Juli 1915 kan der ved Skolehjem i fornøden Udstrækning oprettes Særafdeling, hvori kan anbringes Børn, som er i saadan Grad sædelig forkomne, eller har vist saadanne forbryderske Anlæg, at de maa antages ikke hensigtsmæssig at kunne anbringes paa vedkommende Skolehjems almindelige Afdeling. Desuden kan anbringes i Særafdeling Børn, som allerede er anbragt paa vedkommende Skolehjems almindelige Afdeling eller ved et andet Skolehjem uden nogen Særafdeling, naar de gør sig skyldig i Forbrydelser, i Rømning, i Forførelse af andre Børn eller i høj Grad af Genstridighed eller paa anden Maade viser sig uskikket for Behandling i den almindelige Afdeling.

I Skolehjemmenes almindelige Afdeling kan de, som er sat ind der, beholdes indtil det fyldte 18. Aar, medens Varigheden af Ophold i Særafdeling kan udstrækkes til det fyldte 21. Aar. Særafdelinger er oprettet ved Bastøy Skolehjem, beregnet paa 24 Gutter, og ved Bærum Skolehjem, beregnet paa 12 Piger.


Kilde

  • Salmonsens konversationsleksikon 1915 – 1930 Andre utgave Bind XXIII


Eksterne lenker