WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Throndhjems Brandforsikringsselskab

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Trondhjems forsikringsselskap, Søndre gate 14
Trondhjems forsikringsselskap, Søndre gate 9-11

Throndhjems Brandforsikringsselskab, stiftet 6. juni 1863,

Rett oppunder jul, nærmere bestemt 18.12.1862, gikk det ut innbydelse fra Trondhjems Handelsforening (stiftet 1862) til dannelse av et brannforsikringsselskap. Denne foreningen hadde allerede i 1850 initiert stiftelsen av et sjøforsikringsselskap i byen.

Av 5000 aksjer i det nye selskapet ble 2000 forbeholdt innvånere i Trondheim og 400 aksjer forbeholdt Trondhjem Stifts landdistrikter, mens resten var tiltenkt en rekke andre byer. Interessen var noe laber utenfor Trondheim, slik at til slutt ble omtrent 4000 av aksjene tegnet i hjembyen.

I første driftsår ble det etablert 43 agenturer. Samlet premieinntekt for 1863-65 var 71.560 kr. Bakgrunnen for foreningens initiativ var nok neppe behovet for å skaffe forsikring, men heller å etablere en institusjon som kunne skaffe kapital til byens kapitalhungrige næringsliv. Diskonteringskreditt var det hjelpemiddel byen trengte for å frigjøre seg fra avhengighets-forholdet til Hamburg, som indirekte via Bergen dirigerte kjøpmannshandelen i Trondheim.

Den konstituerende generalforsamlingen valgte 14 embetsmenn, hvorav fem utgjorde bestyrelsen og de ni øvrige forstanderskapet. Som ordfører for bestyrelsen ble valgt konsul Henrik Greger. I møte 27.6. ble ansatt kjøbmand Søren H.H. Swensen som selskapets bokholder, kasserer og sekretær, dvs. i realiteten den første daglige leder, slik praksis var i alle de tidligste forsikringsselskapene. Selskapet fikk kontor i kjøbmand Steens gård i Fjordgata 13.

Swensen døde allerede høsten 1864, og 19.1. året etter ble C. Nielsen ansatt som hans etterfølger. Selskapet flyttet nå over til Cicignons Plass med adresse Thomas Angells gate 8.

Selskapet fikk i 1882 eget hus ved innkjøp av Søndre gate 11. I 1919 ble også nabogården Søndre gate 9 kjøpt. Nielsen fratrådte sin stilling i oktober 1909 etter 45 års tjeneste, og som etterfølger ble ansatt Johs. Thv. Thomassen, som hadde vært inspektør og kontorsjef i selskapet Norge i Drammen. Selskapet fikk nå nye vedtekter, og Thomassen ble også formann i den nye direksjonen, som besto av adm. direktør og tre valgte medlemmer. Premieinntekten var nå kommet opp i 238.000 kr.

Selskapet skiftet i 1914 navn til Trondhjems Forsikringsselskab AS.

Reidar Brekke (sønn av stoaksjonær Bernhard Brekke) ble i 1919 ansatt som adm. direktør etter Thomassen, som dro tilbake til Drammen for å overta som adm. direktør for Norge.

Selskapet stiftet i 1923 datterselskapet Nordenfjeldske Forsikrings-Aktieselskap Nidaros. Reidar Brekke ble adm. direktør og styreformann i Nordenfjeldske.

Eiendommen til Trondhjems Privatbank i Søndre gate 14 ble innkjøpt i 1935, og her bygde selskapet sitt nye administrasjonsbygg ”Forsikringsgården”, som også ble kalt ”Trondhjems første skyskraper”. Innflytting skjedde i 1937. Norske Forenedes avdelingskontor flyttet også dit.

Torald Knutsen overtok i 1956 som adm. direktør etter Brekke som ble pensjonist. Han hadde vært ass. direktør med ansvar for sjøforsikring siden 1944. Ivar Sagbakken overtok etter Brekke som adm. direktør i Norske Forenede fra 1957.

Reidar Brekke jr. overtok som adm. direktør 1.7. 1961. Han var sønn av den tidligere adm. direktør med samme navn og hadde vært ass. direktør siden Knutsen overtok etter hans far.

Selskapet kjøpte i 1964 forsikringsselskapene Nordkap og Skog og Jord , som i mange år hadde vært eid og drevet av Anth. B. Nilsen & Co.’s Assurancebureau A/S i Oslo.

Hans Svein Arnesen etterfulgte Brekke jr. som adm. direktør i 1974. Brekke jr. ble i stedet flyttet ned til avd. direktør for reassuransevirksomheten. Trondhjems og Forenede Liv inngikk en omfattende samarbeidsavtale.

Selskapet skiftet i 1977 navn til Forenede Skadeforsikring A/S (reg. 21.1.1977).

Jan Willy Hopland ble adm. direktør i Forenede Liv fra 1.1. 1978 etter Ivar Sagbakken. Han hadde tidligere vært satt på denne stillingen som viseadm. direktør. Konsernet ble reorganisert etter en holdingselskapsmodell, hvor holdingselskapet Forenede-Gruppen A/S eide både Forenede Liv og Forenede Skade. Hovedkontoret lå i Munkegata 22. Hopland ble nå konsernsjef i tillegg til at han fortatte som adm. direktør i Forenede Liv.

Arnesen gikk i 1982 av med pensjon, og Hopland overtok da også hans stilling som adm. direktør i Forenede Skade. Dermed innehadde han alle tre topposisjonene i konsernet.

Forsikringsselskapet Norge ble kjøpt av Forenede-Gruppen og drevet videre i Drammen som et datterselskap. Det skiftet derfor et par år senere navn til Forenede Norge Forsikring A/S. Hopland ble styreformann, og ny adm. direktør der ble Ole Grøterud, som i 1992 ble adm. direktør i Samvirke Forsikring A/S . Forenede Norge beholdt fortsatt sin base i Drammen.

Forenede-Gruppen hadde lenge ligget i strid med deler av sine eiere, og høsten 1991 la Gjensidige Skadeforsikring, som hadde en ganske stor aksjepost, inn et bud på Forenede-Gruppen med datterselskap. Dette ble ikke mottatt med stor entusiasme innad i Forenede-selskapene, og dessuten meldte også danske Codan seg på banen, antakelig etter innspill fra ledelsen i Forenede. Det oppsto da en komplisert og til dels nokså fastlåst situasjon. Midt oppe i det hele fikk så holdingselskapet Forenede-Gruppen, som var sterkt lånefinansiert, selv likviditetsproblemer da långiverne ikke ville fornye lånene. Konsernledelsen måtte da finne seg i likevel å kontakte Gjensidige Skade for å be dette selskapet redde seg ut av den kritiske situasjonen. Gjensidige Skade hadde dermed alle kort på sin hånd, slik at selskapet ved årsskiftet kontrollerte 91 % av Forenede-Gruppen.

Fra 1.4. 1992 ble ny samordnet konsernorganisasjon etablert for Gjensidige-selskapene og Forenede- selskapene. Den ble godkjent av myndighetene på senhøsten. De resterende aksjer i Forenede-Gruppen ble tvangsinnløst 28. 7., og Forenede-Gruppen og dets tidligere datterselskaper ble da formelt heleid av Gjensidige Skade. Ny adm. direktør i Forenede Skade etter Hopland ble Gjensidiges visekonsernsjef under Helge Kvamme, Sverre Høegh Krohn. Porteføljen i Forenede Skade og i Forenede Norge ble etter hvert lagt inn i Gjensidige Skade og porteføljen i Forenede Liv til Gjensidige Livsforsikring. Under det nye regime kunne Forenede Skade levere et årsresultat på 102,2 mill. kr. for 1993 mot et lite underskudd i 1992.

Kilde

  • 1. Den Norske Forsikringsforening
  • 2. Handelsboka for Trondheim 1946

Eksterne lenker