WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Thorkel Jonsen Fjeldstad

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Thorkild Jonsson Fjeldsted (født 1740 på Island, død 19. november 1796 i Trondheim) blev Student 1758; Sagfører saavel for Høiesteret som for alle Over- og Underretter i Danmark og Norge 1767; Laugmand over Færøerne 1769; Amtmand i Finmarken 1772 da han blev gift med Anne Wildenroth, med hvilken han avlede en Datter.

Aar 1774 Medl. af det danske V. S.; Amtmand paa Bornholm 1778; Laugmand over Christiansands Laugstol 1780; Stiftamtmand over T.hjems Stift 1786; oplæste for det Kongl. norske V. S. paa Islandsk Kong Magnus Olsens Historie af Sturlesøns Heimskringla, med Anmærkninger, den 14. Juli 1788; forlod T.hjem den 6te Juli 1795; blev Meddirektør over General-Postamtet i Kjøbenhavn 1796, og døde 19. Novbr. Samme Aar. Benævnte Forelæsning foregik under Kronprindsens, senere Fred. 6tes, Ophold i Trondhjem, efter Forslag af Rektor Smith, ved Biilow. Wille benævner ham, Fjeldsted, med: «Vor sande Aristid med den ypperligste Karakter, de herligste Kundskaber, den ædleste Tænkemaade.»

Denne Mand, der hyppig gjenfindes i Bladene, synes at have udfoldet megen Virksomhed og udgav derhos nogle Skrifter, blant hvilke findes: Forslag til Bygdemagaziners Oprettelse i T.hjems Stift. Travelt med storartede Forberedelser til Modtagelse af Hs. Kgl. H. Kronprindsen, hvoriblandt Borgerskabets Indexerceren rimeligvis ikke ansaaes for det Uvigtigste, fremtræder Fjeldsted i en Opsats, hvori han beklager sig over, «at anseelige og formuende Borgere undrage sig fra Exercisen og tilsidesætter den Agt de ere sine Medborgere skyldige ved enten virkelig at udeblive eller, og i sit Stæd at anskaffe saadanne Personer, som hverken Kapitainen eller de til Exercisen mødende brave Borgere kan med Anstændighed antage &c.» — og truer tilsidst med en passende Undgjeldelse m. m.

Endelig oprandt den store Dag! Kronprindsen ankommer (den 10. Juli 1788) Kl. 11 om Aftenen under Alskens Høitidelighed, Parade af Millitaire og Borgerchoret, Cour af Embeds- og Borgerstanden m. m. m. Men allerede den paafølgende Dag afreiser Prindsen med sit talrige Følge, hvoriblandt 2 Durchlauchtigheder til Øisanden for at overvære den der etablerede Lystleir, og forblev der uafbrudt i flere Dage. Endelig kom han tilbage og besaae da i et Par Dage Byens Maerkværdigheder, deriblandt Museet m. m. i V. S. paa hvis Sal, "der nylig forud var aabnet og indviet, holdtes «et grundigt og smukt» Foredrag af Stiftsprovst Hagerup, der med Frimodighed udtalte sig for et Universitets Oprettelse i Norge. Her var det ogsaa, at Fjeldsted, efter Anmodning af Prindsen, forelæser ham et Stykke af «Snor Stulæ Heims Kringla» i det islandske Sprog, «som Han med allernaadigste Velbehag anhørte.» Smith maa forøvrigt ikke have havt ret høie Tanker om Fjeldsted; thi i Anledning av nogle Forhandlinger betræffende Handelen i Finmarken siger han: «Sandelig Fjeldsted behøver ei, at hans Minde som Amtmand i Finmarken skal fornyes. Han er der udødelig som en Levetzau i Norge.

Æresmedlem af Borgerklubben 1787, efter Forslag af 47 Medl.

Han var stiftamtmann i Trondhjems stiftamt 1786 - 1796.


Fylkesmenn i Sør-Trøndelag

Omfatter også stiftamtmenn i Trondhjems stiftamt (1662-1918),
amtmenn i Trondhjems amt (1687-1804)
og amtmenn i Søndre Trondhjems amt (1804-1918
).

Claus von Ahlefeldt - Ove Bjelke - Joachim Frederik Vind - Hans Kaas - Iver von Ahnen - Christian Reitzer - Jacob Benzon - Ulrik Christian von Nissen - Christian de Stockfleth d.y. - Frederik Rantzau - Diderik Otto von Granbow - Georg Christian Oeder - Johan Vibe von der Osten - Wilhelm Frimann Koren - Thorkel Jonsen Fjeldstad - Gebhard Moltke - Frederik Adeler - Erik Must Angell - Hilmar Krohg -Frederik Christopher Trampe - Fredrik Riis - Karelius August Arntzen - Carl Fredrik Motzfeldt - Lars Otto Roll Grundt - Harald Bothner - Odd Sverressøn Klingenberg - Johan Cappelen - Ivar Skjånes - Thor Skrindo - Nils Lysø - Einar Moxnes - Reidar Due - Roald Eriksen - Aage Rundberget - Kåre Gjønnes - Jørn Aksel Krog - Brit Skjelbred - Frank Jenssen


Kilde

  • Chr. Thaulow. Personalhistorie for Trondhjems by og omegn