WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Sunnland skole

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
"Gammelbygget"
Sunnland skole 1992
Sunnland skole 2010.
Foto: Jan Habberstad

Sunnland skole (ungdomsskole) overtok bygningsmassen etter Fredly skole, og ved starten i 1967 omfattet skoleanlegget følgende bygninger: Det store "gamlebygget", et relativt nytt administrasjonsbygg med festsal/gymsal, verkstedbygget, en relativt ny tomannsbolig for rektor og vaktmester, annekset og bedehuset.

I "gamlebygget" var det til sammen 6 klasserom i 1. etasje. 4 av rommene hadde inngang fra hovedinngangen på langveggen, mens de to andre lå i hver sin ende av huset. I den nordligste delen hadde vi "vinkelrommet"; lærerens plass ble i et hjørne for å kunne ha øyekontakt med alle elevene. Elevene derimot var plassert slik at ikke alle kunne se hverandre. I søndre del av 1. etasje fantes skolens største klasserom som strakte seg over hele husets bredde og hadde vinduer på 3 vegger.

2. etasje i "gamlebygget" var også meget innholdsrikt, selv om skolen ikke brukte annet enn noen rom til kontorer, samt fotorom. Ellers var det filial for Folkebilioteket her og leiligheter for noen av skolens lærere. Det siste viste seg ved flere anledninger å være praktisk fordi vaktmester lett kunne vekke en lærer dersom han forsov seg. Det var bare å slå på vannrørene i vaktmesterrommet i kjelleren.

I kjelleren hadde altså vaktmester sitt verksted hvor enkelte elever etter hvert fikk et "fristed". Dessuten var det fyrrom, elevtoaletter og et lite klasserom her.

På tross av sin sjarm, var "gamlebygget" preget av alder og slitasje. Det var svært utette vinduer og slitte vegger, gulv og trapper.

Sunnland skole - plan

"Nybygget" inneholdt i denne perioden i 1. etasje rektors kontor, lærerværelse med kopirom, toalett og garderobe, 2 vanlige klasserom, naturfagsal, sang/musikkrom og festsal/gymsal.

I sokkeletasjen var det elevtoaletter, håndarbeidssal/formingsrom, skolekjøkken, gymsalgarderobe med dusj/badstue samt et langsmalt klasserom.

Lærerværelset var så lite at det ikke var stoler nok til alle etter hvert som personalet vokste. Noen måtte finne seg en kasse å sitte på av og til. Det var ingen restriksjoner på røyking, og mange lærere røykte på den tida. Når døra til gangen gikk opp, veltet røyken ut.

Det var bare ett eneste toalett på deling og en trang felles garderobe. Kopirommet var også lager for fritt skolemateriell og undervisningsmidler og var meget trangt. Her sto i starten en spritduplikator.

Sang/musikkrommet hadde fastmonterte benker på skrått gulv. For å komme hit måtte elevene gå gjennom naturfagsalen.

Festsalen var opprinnelig svært stor, og omfattet det nåværende 159. For å utnytte plassen bedre, ble det imidlertid tidlig satt opp en skillevegg her. "Nybygget", som var bygget i 1962, hadde god bygningsmessig standard.

Verkstedbygget inneholdt rom for tre- og metallsløyd og lager. Her var standarden preget av alder og slitasje.

Fredly skoles gamle bedehus, eller "kapellet", var ikke i bruk ved Sunnland skole og ble revet høsten -68.

"Annekset" ved vaktmester- og rektorboligen var heller ikke i bruk i de første årene. Etter hvert som elevtallet vokste, ble det imidlertid tatt i bruk som klasserom og grupperom i begge etasjer. I en kort periode var også 1. lærer' s kontor her.

Perioden 1975 - 1977

Det var prosjektert et nytt undervisningsbygg på skolen som skulle erstatte "gamlebygget" og gjøre Sunnland til en seks parallellers skole.

Sommeren 1975 ble "gamlebygget" revet, og de fine gamle tømmerveggene kom til syne da ytterkledningen ble fjernet. Dette bygget ble ved oppførelsen i 1902 sagt å være en av Trøndelags største trebygninger.

Samme sommer ble det satt opp to midlertidige paviljonger som skulle huse elever og lærere under oppføringen av nybygget og rehabiliteringen av det nåværende "gamlebygget". En av paviljongene ble satt opp i flukt med verkstedbygget. Denne paviljongen står ennå. Den andre ble satt opp mellom fotballplenen og skolegården. Hver av dem hadde tre klasserom og noen grupperom og toaletter. Dessuten var det kontorer, personalrom etc.

Planene for det nye undervisningsbygget ble mye drøftet og diskutert. Det vakte betydelig uro i lærerpersonalet at teoriarealene i det første utkastet var helt åpne. Resultatet av personalets påvirkning var en planløsning med en blanding av klasserom og åpne soner. Etter en langvarig planleggingsperiode ble byggearbeidene igangsatt høsten 1976, og høsten 1978 sto bygget ferdig til bruk.

1978

Våren 1978 ble alt inventar og hele arkivet flyttet ut av nybygget og over til en paviljong. Bygget måtte tømmes før ombygging og rehabilitering.

Rektor Rognes hadde sans for effekter og lanserte sin plan om en "karavane" av elever og lærere som skulle frakte alt materiell fra nybygget over til paviljongene. Karavanedagen var 14.06.78, og alle opplegg var "timet" ned til minutter og sekunder. For å sikre en vellykket gjennomføring, måtte lærerne før start synkronisere sine ur, og høytalere sørget for musikk som "kledde" situasjonen, f.eks. "På et persisk marked".

Dette tidspunktet markerer også det absolutte lavmål for disponibelt areal i Sunnland skoles historie. Inntil nybygget kunne tas i bruk til høsten, disponerte skolen bare annekset og to paviljonger. Skolen hadde på dette tidspunkt 15 klasser med 440 elever og 35 lærere.

Det nye undervisningsbygget som ble tatt i bruk høsten 1978, er meget innholdsrikt. I sokkelen er det gymnastikksal med birom, lege- og tannlegeavdeling og tilfluktsrom innredet som hobbyrom.

Første etasje inneholder i tillegg til garderober og trafikkareal en rekke spesialrom samt et stort auditorium.

Andre etasje inneholder åpne undervisningsarealer atskilt av klasserom og grupperom. Sentralt i etasjen ligger bibliotek, mediatek, heis og trappeganger.

1979

I skoleåret 1978/79 foregikk ombygging og oppussing av det gamle nybygget, heretter kalt "gamlebygget", og verkstedbygget. Begge bygg ble tatt i bruk igjen på senvinteren, og om våren ble den ene paviljongen, den som sto midt i skolegården, flyttet til Sjetne skole.

Det var blitt gjort store forandringer i romplanen i "gamlebygget" slik at alle klasserom og spesialrom i første etasje var bygget om til kontorer og personalrom med birom. I sokkelen var det nå bygget inn et nytt skolekjøkken med tilhørende stue.

Verkstedbygget hadde fått et lite påbygd inngangsparti, og ett rom var nå innredet som spesialrom for keramikk.


Ved skolestart høsten 1979 var hele skoleanlegget ferdig etablert som en 6 parallellers ungdomsskole. En paviljong ble beholdt som avlastningsareal for de kommende år.

Elevtallsprognosene viste at Sunnland skole måtte ta imot elever som sognet til Hoeggen skole mens den var under bygging. Dessuten ville det bli aktuelt å legge 10. klasser til Sunnland.

Paviljongen var preget av nøktern standard og betenkelig kvalitet, og vaktmesteren hadde en del ekstra arbeid i denne sammenheng, særlig på vinters tid når vannledningene frøs fordi paviljongene sto på påler.


Ved en anledning ble en elev sendt på gangen. Han smelte døra til klasserommet så hardt igjen at et helt vindusfag falt ut av veggen og ned på bakken utenfor med et brak. Den spente situasjonen oppløste seg da raskt. Lattersalvene runget.

Paviljongene skapte også nye hjørner og kroker i skolegården hvor elevene kunne stikke seg unna. Slik oppsto det et nytt røykehjørne ved kortveggen ut mot Klæbuveien. Her kunne forbipasserende også lese mindre flatterende omtale av lærere på veggen.

Perioden 1980 - 1992

I siste halvdel av 80-årene begynte elevtallet ved skolen å gå nedover. Den gjenstående paviljongen ble da bygget om til kontorer for PP-tjenesten. Ellers har skolens disponible areal vært stort sett uforandret siden 1980.

Folkebiblioteket opprettet filial i annekset etter at undervisningen flyttet over i nybygget.

Det har også skjedd en del mindre justeringer i bruken av enkelte arealer. I nybyggets 2. etasje er det bl.a., satt opp en vegg mellom to soner, og et par grupperom er ombygget til EDB-rom.

Rom 159 i "gamle bygget" er nå innredet som kontorarbeidsplasser for lærerpersonalet. Dermed synes det som om det gamle problemet med manglende areal for kontorplasser er løst, samtidig som skolen har funnet en fornuftig bruk av et problematisk klasserom.


Skolen har i 2007 398 elever.

I 2021 vedtok Bystyret i Trondheim at Nidarvoll skole og Sunnland skole begge skal få nye lokaler, samlokalisert på tomten til dagens Nidarvoll skole. De nye skolene får plass til 1.000 elever, og blir planlagt for å romme ytterligere 300 elever.


Sunnland skole februar 2010. Foto: Jan Habberstad

Skoleanlegget har flere bygninger.


Se også


Kilde

  • Jubileumsskriftet Sunnland skole 1967 – 1992


Eksterne lenker