WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Strinda kirke

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Strinda kirke ca. 1910
Strinda kirke 2007
Strinda kirke i mai 2012

Strinda kirke (også kjent som Moholt kirke) er en korskirke fra år 1900 i Trondheim kommune.

Etter lang planleggingstid ble Strinda kirke bygget på Moholt Vestre. Flere tomter var blitt vurdert og drakampen stod til slutt mellom Ormhaugen og det 15 mål store arealet på Moholt vestres grunn. Det var stortingsmann Paul Fjermstad som til sist fikk avgjort saken. Han hadde da nettopp solgt Søndre Reitgjerdet til Strinden Teglverk, og var nettopp blitt eier av Moholt Vestre i stedet. Så kirka kom på hans grunn.

Vigslinga skjedde 18. oktober 1900. Arkitekter var Lars Solberg og Johan Christensen. Snekker O. A. Henriksen bygde kirka for 33.500 kroner. En jubileumsberetning er utgitt i 2000, se nedenfor.


I Adresseavisen nr. 314, torsdag 18 oktober 1900, aften, sto dette referatet:

Indvielsen af Strindens Hovedkirke foregik som bestemt i dag under de vakreste Veirforhold og med megen Høitidelighed.
Det var fremmødt en saadan Masse Mennesker at Kirken, der har 800 Siddepladse, samt Gaileri, var aldeles fyldt, så ogsaa en Mængde Mennesker maatte staa.
Stiftamtmanden var tilstede, ligesom Bygdens Herredstyre var mødt in corpore.
Indvielsen forrettedes af Biskopen bistaaet av Provstiets 10 Præster. Høitideligheten begyndte med, at Præsteskabet under Orgelets Toner kom ind i Prossesion, bærende Kirkens Regalier og hellige Kar og gik op gjennem Hovedgangen til Alteret. Efterat der i nogen Tid først var vekslet med Sang, Bøn og Messe samt skiftevis Oplæsning af Præsterne af Davids Salmer og andre Bibelsteder, besteg Biskopen og prædikede over førstkommende Søndags Evangelium, hvorefter han erklærede Kirken indviet.
Efterpaa holdtes saa Barnedaab og Afslutningsseremonier.
Kl. 3 skulde der være Grand Middag, sagdes der, hvortil Stiftamtmanden, Præsteskabet og en hel Del andre var indbudt.
Moholt Kirke er denne Kirkes Navn. Den ligger noksaa synbart og dominerende, naar man først kommer paa Opstrinden. Men udenfor dette Strøg kan man ikke se stort til den.
Men blødt og fælt er det omkring den saa det forslaar, og langt borte fra Hovedveien ligger den ogsaa.
Moholt Kirke er imidlertid en meget vakker Kirke. Den er opført af Træ efter Tegninger og Planer af Solberg & Christensen. Bygmester Henriksen har udført Arbeidet. Den er forsynet med Glasmalerier fra Udlandet, og Træverket er i Træfarve med mange særdeles smukke Dekorationer i lys og mørk Afvegsling.
Videre er den rigt udstyret med Træskjærerarbeide. Især er Altertavlen og Prædikestolen nydelig i saa maade, idet her er anbragt bl. a. bibelske Figurer i særdeles fint Arbeide, der alt er leveret af Hr. Henriksen.
Orgelet, der som før berettet er leveret af Hr. Orgelbygger Fosnæs, hersteds, er ogsaa overmaade smukt utstyret med vakkert Træskjærerarbeide. Ogsaa dets Toner lød bløde og behagelige, og man skal være særdeles vel fornøyet med det.
Kirken er som sagt i sin Helhed meget vakker, lys og venlig, og saavel de Herre som har udført Arbeidet, som Byggekomiteen med Hr. Doktor Sand som Formand, har megen Ære af det.
Hr. Sand skal ha vist megen Opofrelse ved Arbeidet. Derhos har han foræret Karene til Kirken. Disse og de andre Rekvesita er nemlig ogsaa nye. Sølvarbeidet er udført av Ciselør Henrik Møller.
Altsaa er den nu istand denne Strindens Hovedkirke, som der en Tid var saa megen Strid om. Men Veie maa der til for at skaffe bedre Adkomst til den.


Byggverket er i tre og har 500 plasser. I 1935 ble kirka malt mørk brun/svart, dette ble dårlig mottatt, og like etter 2. verdenskrig ble den malt hvit igjen. Kirka var litt svakt bygget, og under storm knirket det voldsomt. Rundt 1922-23 ble det tredd jernstenger gjennom kirka og siden har det vært stilt.

I 2011 ble kirka rehabilitert. Det ble utført utvendig oppussing med skraping, maling, utskifting av råtne bord og takrenner.

I mai/juni 2012 fikk alle 6 spirene nytt kobberbeslag, og det ble sjekket for evetuell råteskadet treverk under beslaget.


Bildet nedenfor er tatt av Normann i 1930. Viser området sydøst for kirka.

Ved Strinda kirke 1930

Se også


Kilder

  • 1. Inge Lund Øfsteng. Strinda i eldre tider
  • 3. Ole Øverland Gjerde: Strinda kyrkje 100 år Artikkel i Strinda den gang da 2001 - s. 59 - 70
  • 4. Strinda bygdebok bind 2

Interne lenker