WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Slekten Mølmann

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Slekten Mølmann har satt dype spor etter seg i Trondheims og Strindas historie.


Scannet fra Boken Trondhjem i svundne tider - En tusenårs vandring gjennem byen.
Forfattet av O.J.Johansen i 1929:

Handelsslekten Mølmann

Slektens stamfar Johan Mølmann etablerte sig som kjøbmand i Trondhjem omkring 1680, og blev i samme tid gift med Anna Thomasdatter Hammond.

Dette at Mølmann var Thomas Hammonds svigersønn forteller oss på forhånd, at vi kommer til å få høre om store affærer.

I Gerh. Schønnings bok om Domkirken side 222 leses følgende : «Den Høiagtbare og velfornemme Handels-Mand samt Velmeriteret Kirke-Værge til Trundhiems Domkirke sal. Johan Mølmand tillige med sin Dyd-ædle og Gudselskende Kjæreste Madam Anna Hammond har til Guds ære, og Kirkens Prydelse ladet opsætte denne Krone, hengende ved Daab-Huufet Aar 1708”. Av dette sees at Johan Molmann også i sin tid har vært Domkirkens verge. Johan Mølmann avgikk ved døden før Lars Wittbrand i 1708, for i den karakteristikk som vice statholder Johan Vibe innsendte til kongen efter nevnte brand anfører han, ”at Enkefru Anna er en av byens mest velhavende damer”.

Johan Mølmann hadde to sønner, Bernt og Thomas som begge var kjøbmenn i Trondhjem.

Thomas Johansen Mølmann (1686-1762) fortsatte de av faren oprettede handelshus og var i ca. 50 år en av byens ledende forretningsmenn. Han var gift med Stincken Tyrholm. Denne Mølmann utviste megen godgjørenhet, og konsul Thaulow forteller at han skjenket store gaver til Waisenhuset og Fattighuset.

I tredje generasjon møter vi Mølmannsslektens betydeligste og mest omskrevne mann

Hans Ulrik Thomassen Mølmann . (1715-1778).

Hans Ulrich Mølmann (1715-1778)

lagmann og titulær stiftamtmann. Hans bedrifter var store og mangeartede, og sine formuer hadde han som andre rikmenn i den tid anbragt i en rekke jordgods og eiendommer. Han eiet Mostadmark Jernverk med tilhørende skoger og jordgods, Schøllers tidligere eiendommer Gjølme i Orkedalen, Arildsløkken, Rotvold m. flere.


I 1752 tok han initiativet til å få oprettet sukkerraffineriet i Trondhjem, som var byens første større industrielle bedrift. Dessuten var han interessert ioversjøisk handel, bergverksdrift og eksport av varer til fremmede havne. I 1750 blev H. U. Mølmann gift med Gudlov Hveding (1722 -1799) datter av justitsråd Jens Christensen Hveding. Mølmann hadde kun ett barn, datteren Stincen Anna Catharina (1757-1830), gift med general grev Carl Jacob Waldemar Schmettow (1744-1821) I årene 1770-73 bygget hans Ulrich Mølmann sin store gård (Harmonien) ved Torvet, og ved oppførelsen av dette palass var det ikke sparet på noget.

Harmonien

Grev general Carl Jacob Waldemar Schmettow (1744-1821)

Grev Carl Jacob Waldemar Schmettow (1744-1821) var sønn av kommanderende general I Norge W. H. Schmettow. Kom til Trondhjem omkring 1776 og blev chef for 2. Trondhjemske Regiment. Schmettow deltok i syvårskrigen på prøisisk side 1763. Var i 1765 i fransk og i 1769 i russisk militærtjeneste.Deltok i felttoget mot Sverige 1789.Blev 1814 utnevnt til komman¬derende general i Trondhjem. Samme år tjenestgjorde han som Christian Fredriks sendemann i viktige underhandlinger med den svenske general grev Essen i Strømstad. Schmettow var en meget skarp herre, som optrådte med kraft og myndighet. I forbindelse med en underhandling med svenske militære, som gjaldt militære disposisjoner efter at fredsunderhandlingene var optatt mellem Norge og Sverige (1814), kom han i konflikt med den svenske oberst Ech og truet denne med en lignende mottagelse som ved Lier og Matrand, hvis ikke obersten efterkom grevens forlangender. Straks efter at foreningen med Sverige var fullbragt, tok Schmettow avskjed, da han stod et meget spent forhold til kong Carl Johan.

I 1778 blev Schmettow gift med Hans Ulrik Molmanns eneste datter Stincken Anna Catharina og fikk med henne hele den Mølmannske formue, også Harmonien, Rotvold og alle andre omskrevne Mølmannske eiendommer.

Ved Rotvold plantet han en stor park, og mange av alleens stor trær står ennu som et minne og kalles fremdeles Schmettows allé.


Kilde

  • 1 O. J. Johansens bok Throndhjem i svundne tider - en 1000 års vandring gjennom byen fra 1929


Eksterne lenker

Strinda historielag om Schmettow