WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Sandsvale

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Sandsvale
Foto: Wikimedia

Sandsvale (Riparia riparia)

Global utbredelse

Sandsvala finnes i det meste av den holarktiske region, fra Europa østover til Beringstedet og videre til Alaska og Canada. Den mangler i de høyarktiske områdene, og går sørover til Sør-Spania, Egypt, Persiabukta, Nord-India og Kina. I Amerika går den sør til Mexico. I dette store utbredelsesområdet finnes i alt 4 underarter.

Norsk utbredelse og habitatvalg

Arten finnes i hele Norge med unntak av de nordligste kyststrøk av Troms og Finnmark. Sandsvala finnes vanligst i lavlandet, og ofte nær vann siden den naturlige reirplassering er i utraste elvekanter. Den unngår tette skoger og tettbygde områder, og sees svært sjelden over tregrensa. I bjørkeregionen kan den hekke i torvtak på setrene. Den ideelle biotop er et frodig kulturlandskap med en større elv som kan grave ut elvebredden i flomperioder. Nå hekker den vanlig i menneskeskapte biotoper som sandtak og veiskjæringer. Antall individer i et område kan variere voldsomt i takt med tilbudet av hekkeplasser.

Hekkebiologi

Sandsvala er en utpreget koloniruger, størrelsen av koloniene varierer mye, fra noen få par til flere hundre. Reirene plasseres i vertikale jord- og sandvegger som har oppstått på ulikt vis. Reirgangene graves ut av paret i fellesskap og går 0.5-1 m innover. I enden av reirgangen lages en utvidelse der selve reiret legges. Det består av strå foret med fjær og dun. Kullet består av 4-6 hvite egg. I eggleggingstiden blir hunnen hele tiden fulgt av hannen og får bare være i fred i reirgangen. Eggene ruges av begge kjønn i 14-15 dager, og ungene er i reiret ca. 22 dager. Ungene blir matet av begge foreldrene og blir uavhengige av dem ved ca. 30 dagers alder. Næringssøket finner sted i relativt kort avstand fra kolonien. Ofte legges et kull nummer to. Det er usikkert hvor utbredt dette er i Norge, men på Kontinentet er det nesten alle par som legger to kull. Sandsvala kommer tilbake fra vinterkvarteret i løpet av mai, og eggleggingen kommer i gang de første dagene av juni. Koloniene blir forlatt i første halvdel av september. Alder ved første hekking er trolig ett år. Hekkesuksessen er ca. 70%, men kan i enkelte kolonier være mye lavere pga. utrasing av hekkeplassen og menneskelig aktivitet. Predasjon fra rovvilt er som oftest beskjeden, men grevling kan enkelte ganger grave ut mange reir i en koloni.

Trekkforhold

Sandsvala er en utpreget trekkfugl ettersom den lever av flyvende insekter. Trekket - som starter i slutten av august - går på bred front mot sør, og massedød er kjent ved dårlige værforhold i Alpene. På trekket og i vinterkvarteret samles ofte store mengder sandsvaler til overnatting, disse ansamlingene er ofte felles for flere svalearter og finnes i områder med høyere urtevegetasjon og sivskoger. Vinterkvarteret for europeiske fugler ligger i Afrika sør for Sahara, det vil si i Sahelområdet og Øst-Afrika sør til Mozambique. Fugler fra Sibir overvintrer lenger sør i Afrika, og når nå Sør-Afrika der antallet overvintrere har økt kraftig siden 1950-åra. Trolig kan overvintringsmønsteret ha endret seg etter at den omfattende tørken i Sahelområdet satte inn. Vårtrekket starter antakelig i mars og følger stort sett samme rute som høsttrekket. Svalene når Europa i slutten av mars, og Norge i slutten av april. Hovedtyngden av bestanden kommer i mai og de første ukene av juni.

Utbredelse på Strinda

Sandsvala har avtatt i antall på Strinda siden tidlig på 1950-tallet.[1]

Referanse

  1. Olav Hogstad: «Fugler i Strindaområdet for 50-60 år siden og i dag».

Litteratur

  • Olav Hogstad: «Fugler i Strindaområdet for 50-60 år siden og i dag». Strinda den gang da 2008. Strinda historielag.

Kilde