WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Samlet Plan for Vassdrag

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Samlet Plan for Vassdrag- fylkesvis rapport Sør-Trøndelag
Samlet Plan for Vassdrag- intervju med Ingjald Ørbeck Sørheim

Samlet plan for vassdrag ble etablert i 1982 med målsetning om å få til en samlet,nasjonal forvaltning av landets vassdrag. Planen har en karakter av en nasjonal rammeplan for forvaltning av vassdrag, og ble ledet av Miljøverndepartementet. I alle fylker ble det opprettet sekretariater og styringsrupper. Det ble også opprettet stillinger for Vassdragsforvalterne i Norge.

I Sør-Trøndelag ble styringsgruppen for Samlet Plan ledet av Leonard Solvi. Sekretær var Jan Habberstad.

Samlet plan bygger på en metode som innebærer systematisk etterprøvbar sortering av vannkraftprosjekter, basert på konfliktgrad i forhold til ulike brukerinteresser og kraftverksøkonomi. Som ressursbase for vannkraftprosjekter er Samlet plan bygd opp i perioden fra 1986 til 1993. Planen er stortingsbehandlet gjennom tre stortingsmeldinger (St.meld.nr. 63 (1984-85), St.meld.nr. 53 (1986-87) og St.meld.nr. 60 (1991-92). Gjennom disse behandlingene har Stortinget vurdert aktuelle utbyggingsprosjekter og rangert dem ut fra konflikt og kraftverksøkonomi. Prosjektene har blitt plassert i ulike kategorier, der de billigste og minst konfliktfylte gir mulighet for å søke konsesjon (kategori I), mens de mest konfliktfylte eller kostbare (kategori II) ikke kan søke konsesjon nå.

Etter 1993 har det vært en administrativ behandling av nye og videreførte prosjekter i Samlet plan. Miljøverndepartementet delegerte i 1995 ansvaret for den administrative driften av Samlet plan til Direktoratet for naturforvaltning. Avgjørelser innen Samlet plan gjøres av Miljødirektoratet i samråd med NVE. NVE har ansvar for den teknisk/økonomiske vurderingen av prosjektet og Fylkesmannen uttaler seg angående allmenne interesser.

Mange av vassdragsrapportene er blitt digitalisert og er tilgjengelig på Miljødirektoratets nettside om Samlet plan for vassdrag.

Stortinget vedtok i 2005 at vannkraftprosjekter med en planlagt installasjon opp til 10 MW eller med en årsproduksjon opp til 50 GWh er fritatt for behandling i Samlet plan.

Før et vannkraftprosjekt kan søke konsesjon må det være avklart i forhold til Samlet plan. Prosjekter som tidligere har vært behandlet i Samlet plan kan søke konsesjon dersom det er plassert i kategori I. Prosjekter som er plassert i kategori II kan ikke søke konsesjon nå, men kan søke om å flytte prosjektet til kategori I på grunnlag av redusert konflikt eller at lokal motstand er opphørt.

For prosjekter som trenger behandling i Samlet plan sendes det inn en søknad til NVE. Vedtaket skrives av Miljødirektoratet, i samråd med NVE.


Kilder

  • 1. Nettsted NVE

Eksterne lenker