WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Revidert planforslag Brøset

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Områder med tillatt parkering under bebyggelse.
Detaljregulering av Brøset med tilliggende veier
Feltnavn i planforslag Brøset

Revidert planforslag Brøset ble lagt ut på høring i juni 2022. Planforslaget viser den første fasen av utbyggingen, på den nordre del av utbyggingsområdet. Planen er utarbeidet av Norconsult og Dyrvik Arkitekter for byggherren Brøset Utvikling AS.

En vesentlig endring i planforslaget er at det tillates parkeringsanlegg på en større del av arealet, ikke bare ett parkeringshus med tildels uakseptabel avstand fra boligene som opprinnelig bestemt i områdeplanen.

En forlengelse av Sigurd Munns veg vestover mot Valentinlystsentret inngår. En gangveg fra vegen Brøsetflata vestover mot Engvegen er også medtatt.

Felt o_BOP2,

 • Skole: Barneskole med fire paralleller, flerbrukshall (idrett + svømmehall) og tilhørende uteoppholdsareal (MUA) per elev på 25m², flerbrukshall (25x45m), basishall turn (9x25 i forlengelse av flerbrukshallen). Svømmehall; Fortrinnsvis konkurranseanlegg (25x45m + 25x15,5m) Terrenget heller fra sør til nord, ned mot kollektivgata, o_SKV2. Flerbrukshallen planlegges lagt under bakken.

Barnehage:

 • for 250 barn, fordelt på en åtteavdelings- og en seksavdelings barnehage, med tilhørende uteoppholdsareal (MUA) per barnehagebarn på 25 m². Eksisterende trær og kolle i sør-øst undersøkes bevart. Terrenget heller fra sør til nord, ned mot kollektivgata. Flerbrukshallen planlegges lagt under bakken.

Felt o_BOP1, helse og velferdssenter:

 • Helse- og velferdssenter med 72 sykehjemsplasser og inntil 50 omsorgsboliger. Etableres minimum 25 m² godt egnet uteoppholdsareal per 100 m² BRA bruksareal i helse- og velferdssenter. Sykehjemmet deles inn i avdelinger på 24 med grupper på 3. Uteområdet til omsorgsboligene og foreslått sansehage planlegges etablert med direkte tilknytning til ravinelandskapet. Terrenget faller fra sør til nord, ned mot ravinen (o_GF2).

Felt BBH, barnehage:

 • Det reguleres for barnehage med 6 avdelinger, med tilhørende uteoppholdsareal per barnehagebarn på 25 m².

Felt o_BIA,

 • idrettsanlegg: plassert innenfor grøntområde o_GP1.

Felt o_BRE,

 • renovasjonsanlegg: for avfall som ikke går i avfallssuget, plassert langs kollektivgata,o_SKV2

Felt BKB,

 • Kombinert bebyggelse og anleggsformål: eksisterende stabbur og låve beholdes og kan benyttes til privat /offentlig tjenesteyting, inkludert bevertning.

Felt BAA,

 • angitt bebyggelse og anleggsformål kombinert med andre angitte hovedformål: Side 9 40071/22 Eksisterende sykepostbygg, kan benyttes til skole, barnehage, kulturtilbud, privat /offentlig tjenesteyting eller studentboliger.

Bebyggelse og anlegg – felles: Felt B1/B2/B3/B4/BS4/BS3/BS2/BS1/BS5/SAA

 • B1:Småskala struktur med rekkehusboliger og townhouse i to-tre etasjer i svakt skrånende terreng. («Brøsethus», en variant av et rekkehus; enebolig eller tomannsbolig bygd i rekke)
 • B2: Leilighetsbygg mot gatetun og ut mot ravine og townhouse (Brøsethus) ut mot Brøsetveien.
 • B3: Kvartal med leilighetsbygg og rekkehus i svakt skrånende terreng.
 • B4: Kvartal med leilighetsbygg i svakt skrånende terreng.
 • BS4: Kvartal med næring og leilighetsbygg i skrånende terreng. Mobilitetshub med plass for deleordning for sykkel og bil, pakkehotell og andre nabolagsfunksjoner. Del av uteareal til bolig på tak over næring.
 • BS3: Kvartal med næring og leilighetsbygg i svakt skrånende terreng.
 • BS2: Kvartal med næring og leilighetsbygg i svakt skrånende terreng.
 • BS1: Kvartal med næring og leilighetsbygg i svakt skrånende terreng.
 • BS5: Kvartal med næring, leiligheter og mobilitetshub i svakt skrånende terreng. Med plass for deleordning for sykkel og bil, pakkehotell og andre nabolagsfunksjoner.
 • SAA: Plassering av sentralt avfallssug. Kan benyttes til renovasjonsanlegg, energianlegg og/eller andre tekniske anlegg, privat /offentlig tjenesteyting. Innkjøring fra kollektivgata med gjennomkjøring til Omkjøringsvegen. Skrånende terreng.

Utbyggingsvolum og byggehøyder

 • Byggegrenser og maks kotehøyder er sikret i plankartet, maks bruksareal (BRA) er sikret i planbestemmelsene. I delfelt BS4, B4, B3, BHH, B2 og B1 er byggegrensene lagt langs Brøsetvegen, inntrukket fra formålsgrensen. Dette gir plass til forhager. I BS3, BS2, BS1, o_BOP1 og BS5 er byggegrensen lagt i formålsgrensen langs o_SKV2.
 • Planforslaget har noe høyere utnyttelse og høyder enn områdeplanen.
 • Hovedgrepet skal danne et interessant bylandskap og forløp langs de offentlig tilgjengelige forbindelsene i planen. For å sikre en høy grad av offentlighet vektlegges utforming av byrom og tilliggende bebyggelse med varierte funksjoner, aktiviteter og møteplasser. I tillegg legges det til rette for en lokalisering av funksjoner innenfor offentlig tjenesteyting, service og fritidstilbud i nærområdet slik at beboernes behov for transport reduseres.

Gjenværende bygninger fra Brøset gård tas vare på for å bygge videre på opprinnelig stedsidentitet og videreføre en dyrkningstradisjon i urbanisert form.

Se planforslaget her