WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Kristian Brinch Koren

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Kristian Brinch Koren

Kristian Brinch Koren, (23.5.1863- 10.2.1938), riksarkivar, var sønn av

overlæge August L. Koren. Gift i Kristiania 27.9.1894 med Jenny Adeline Pay, f. der 11.4.1866, , datter av grosserer Otto Pay og Marie Cathrine Thommesen.

Kristian Koren ble student fra Kristiania Katedralskole 1881, tok filologisk embedseksamen med laud, arbeidet en tid som volontør ved Universitetsbiblioteket og som bibliotekar ved Riksarkivet og blev 20.2.1891 utnevnt til stiftsarkivar i Trondheim. Ved siden av stiftsarkivarembedet innehadde han 1896- 1900 stillingen som bibliotekar i Det kgl. Videnskabers Selskab.

Han var han i årene 1892- 1900 medlem av direksjonen for den trondheimske avdeling av Fortidsminnesmerkeforeningen. som da lot foreta store utgravninger av Steinvikholm slott, og fra 1894 av stedet for Nordenfeldske Kunstindustrimuseum. I 1897 deltok han i styrelsen for Trondhjems historiske Forening, hvis formann han var til 1912. Sammen med Jens Thiis ledet han den historiske utstilling i Trondheim 1897, som blev forbilledet for den tilsvarende utstilling i Bergen det følgende år. I 190 I stod han som "generalkommissær" i spissen for den kulturrhistoriske utstilling på Bygdø og opholdt sig i den anledning i København og Kristiania i henved to år. Initiativtaker til dannelsen av Bymuseet på Sverresborg‎.

6.12.1912 blev Koren utnevnt til riksarkivar, tiltrådte embedet 2.1. 1913 og fratrådte 30.6. 1933 efter opnådd aldersgrense, Som riksarkivar har han satt i gang viktige katalogarbeider og omarbeidet Riksarkivets registrering av norske saker i Kjøbenhavn i mere systematisk retning. Under hans ledelse flyttet Riksarkivet 1914 inn i sin nye bygning, Norges Banks tidligere gård på Bankplassen, utvidet og ominnredet. Da denne viste sig å være for liten, utvirket Koren at Riksarkivet i 1929 fikk en underavdeling i Observatoriegaten 6. Efter Stortingets beslutning samme år om opførelse av ny riksarkivbygning på nevnte tomt utarbeidet Koren sammen med statens bygningsinspektor planer til denne. De nye bygninger for statsarkivene (som stiftsarkivene kalles siden 1919), i Bergen (1921) og i Trondheim ( 1927), er opført i overensstemmelse med arkivtekniske programmer, utarbeidet av Koren. De nye statsarkiver i Hamar og Kristiansand, som vedkommende landsdeler hadde krevd siden 1898, blev likeledes besluttet oprettet efter forslag av Koren, henholdsvis i 1917 og 1930. I anledning av disse foretagender har han i 1913 og 1930 studert arkiv- og bibliotekbygninger i en rekke byer i utlandet.

Blant hans litterære arbeider kan nevnes : "Fortegnelse over filologer,realister og og mineraloger ved Norges universitet 1813- 1884" og skoleann . 1893), "Stamtavle over Familien Koren, .. Hans Nissens og hustrus stiftelse og arbeidshusu (1907), .. Karter og topografiske tegninger vedkommende Trondhjem og Trøndelag", (1899), "Trondhjem i gamle dage. Billeder i lystryk", 1907, begge utgitt av Trondhjems historiske Forening.


Fortegnelse over

Se også

Kilde

  • 1. Oscar Albert Johnsen. Norsk biografisk leksikon bind side 595
  • 2. Wikipedia

Eksterne lenker