WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Konstituerende møte i Strinda formannskap

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Konstituerende møte i Strinda formannskap ble holdt på «Lykkens Prøve» 8. november 1837.

Sitat fra «Strinda kommune Minneskrift til 100-årsdagen for det første formannskapsmøte. Utsnitt av Strinda bygdebok»:


Efter at det første formanns- og representantvalg for Strinda var avholdt i juli 1837, var det nyvalgte formannskaps medlemmer samlet til et konstituerende møte 8. november 1837.

Her blev først en skrivelse fra fogden i Strinden og Selbu, datert 19 oktober s. å., oplest og «hvori Siftet melder, at Formandskabet, efter dets Formening, ikke med juridisk Virkning kan begynde sin Virksomhed før første Januar 1838». Like ens en skrivelse fra fogden av 16 samme måned med underretning om kgl. resolusjon for, at regnskaper for kommunekasser- og innretninger for året 1837 og fremtidig skulde revideres og dicideres av formannskapene el1er ved disses foranstaltning.

Overensstemmende med lovens § 17 besluttet formannskapet at dets møter fra begynnelsen av det følgende år, 1838, «for det første» blev å avholde den første tirsdag i hver måned - «saaledes at Skole- og Fattigvæsenets Forretninger udføres hveranden Gang og begynder den 2den Januar 1838 Kl. 9 Formiddag, som er det bestemte Klokkes1et til Mødernes Begyndelse».

Kasse- og regnskapsførselen ved skole- og fattigvesenet antokes å kunne utføres av et av formannskapets medlemmer, som valgtes hertil.

Til formannskapets bruk besluttedes anskaffet et arkivskap og en brevveske, forsynt med lås og en nøkkeL for hvert medlem. Meningen var åpenbart at vesken skulde cirkulere mellem medlemmene foran møtene. Det blev nok langt senere praksis å legge de saker ut til ettersyn som skulde behandles.

Bygdekommisjonen representerte, som ovenfor omtalt, det eneste organ for folkestyre i kommunale anliggender før formannskapslovenes tid.

Det anføres i referatet fra det konstituerende møte i Strinda formannskap at bygdekommisjonens medlemmer tiltrådte møtet efter at de forskjellige beslutninger angående formannskapets fremtidige forretningsorden m. v. var fattet. Formannskapslovens § 22 oplestes; her tilkjennegaves at bygdekommisjonens medlemmer tiltrer formannskapet i skole- og fattigvesenets anliggender. Med hensyn til bestemmelsene i loven § 23 in fine besluttedes det å forespørre stiftet om bygdekommisjonens medlemmer i forening med formannskapet skulde utnevne kasserer og regnskapsfører.

Se også

Kilde

  • Strinda kommune Minneskrift til 100-årsdagen for det første formannskapsmøte. Utsnitt av Strinda bygdebok.