WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Jonsvannsskjønnet av 1957

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Ranheim Papirfabrikk søkte 8. juni 1954 til Det Kongelige Industri, Håndtverk og Skipsfartdepartement om tillatelse til å gjennomføre en økt regulering med 60 cm i Jonsvatnet.

Hensikten med søknaden var å få en større regulert vannmengde over året til drift av fabrikken på Ranheim. Reguleringen var planlagt gjennomført ved senking av bunnstokken i dammen, og ved gjennomgraving av sandøren ved Valen, som ligger mellom Litjvatnet og Storvatnet. Søknaden ble innvilget 1. september 1955 og det ble satt endel vilkår for reguleringen.

Kanalen ved Valen skulle få en lengde på 140 meter, en bredde på 4,5 meter og n bunnkote på 146,30 meter.

Et manøvreringsreglement ble også satt:

I tidsrommet fre 1. november til 30. april kan Jonsvatnet senkes inntil kote 146,80, dog således at hvis vannstanden pr. 30. april er lavere enn kote 147,14, skal tappingen opphøre inntil vannstanden er brakt opp til denne høyde.

Eiere og rettighetshavere ble stevnet 27. januar 1956 ved høyesterettsadvokat Arne Vislie på vegne av Ranheim Papirfabrikk.

Vassdragets tidligere flomvassføring skal ikke forøkes, og lavvannsføringen må ikke forminskes til skade for andre rettighetshavere.

Skjønnsretten ble ledet av C.M. Frøseth. I skjønnsretten satt også K. Langaas, Johan A. Vikan, Olav Ofigsbø og Petter Mellingsæter.

144 takster ble gjort for berørte grunneiere.

Fiskerikonsulent Kjell Ofstad ble oppnevnt som sakkyndig av retten.

De saksøkte var representert av høyesterettsadvokatene P. O. Schiefloe , Olaf Trampe Kindt og Otto Jebens (for Strinda kommune).

Høyesterettsadvokat Ivar Lynum representerte Ranheim Papirfabrikk.

Kilder

  • Utskrift av rettsbok for Strinda og Selbu herredsrett, sak 8/1956