WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Johan Vibe von der Osten

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Johan Vibes gravsted i Lade kirke

Johan Vibe von der Osten (født 8. august 1708 i Trondhjem).

Hans Fader, Otto Frid. von der Osten, var Kommandant i Trondhjem. Sønnen avancerede, efter længere Ophold i Tyskland, hvor han gjorde Tjeneste med i Syvaarskrigen og tilegnede sig derved en eiendommelig Blanding af det tyske og norske Sprog, saavel i Skrift som i Tale, efterhaanden op i høiere Grader og gjenfindes hyppig i Bladene som Kommandant og (1765) som kommanderende General nordenfjeldsk. Og endelig hendte den Synderlighed, at denne Kommandant tillige i 1772 udnævntes til Stiftamtmand, hvilket (B. Moe 241) fortælles saaledes:

«Den berømmelige G. Chr. Oeder var, da man gjerne vilde fjerne den fortjente Mand, især fordi han havde været brugt under Struensees Ministerium, egentlig udnævnt (1772) til Stiftamtmand i Trondhjem; men da det Parti, som den 17de Januar 1772 havde faaet Magten i Hænde, gjerne vilde have ham sendt bort, benyttede man et flaut Paaskud til ved et Magtsprog at tage Embedet fra ham igjen inden han havde tiltraadt det, og satte v. d. Osten til at være ei allene militair Øvrighedsperson, men og tillige Stiftamtmand.»

Smith oplyser, at en Fyhn, senere Hospitalsforstander, var Ostens Fuldmægtig paa Stiftskontoret. I et Forsvar for Fyhn udtaler Smith sig saaledes: «At være Fuldmægtig, hvor Principalen intet kan eller vil arbeide, er altid et fristende og hadefuldt Arbeide.» Det synes heraf at fremgaa, at Hr. Osten ikke udmærkede sig synderlig som Stiftamtmand. T Anledning hans Udnævnelse som saadan foregaa store Honnørs af Borgerkompanierne, v. Adresseavisens Aargang 1772 nr. 42. I en Rundskrivelse dat. 9. Octbr. 1772 til «alle sine Undergivne» meddeler han Bekjendtgjørelse om, at han ti11ige er beskikket til at være Stiftamtmand. Hans Opsatser i Bladene bærer et ganske eiendommeligt Præg og giver noksom tilkjende, at Ortografien ikke var hans Sag. Blev Ridder af D. 1767 med Symbol: «Recte & integre». Døde 10de Januar 1800. Hans Frue, fød Krogh, døde 1797, begge henlagte i det Schøllerske Gravsted i Domkirken, Lagthingets sydlige Del.

I 1772 skriver han i Bladene om «Uorden og Excession», der forvoldtes av den delemhorstiske Battaillon, saa at Byens Indvaanere udi deres lovlige Veie og Haandteringer ei mere kan være betrygget for Vold og Overlast endog paa Liv og Lemmer.» Paa Kalvskinnet blev der skudt paa en Bagerdreng, saa man frygtede for hans Liv. Det paafølgende Aar hedder det: «Istedet for den afmarcherende Delmenh. Bataillon oprettes til en bestandig Garnison 2de Kompanier, der hidsendes søndenfjeldsk fra bestaaende af: l Major som Kommandør, l Kapitain. 2 Pr. Lieutnanter. 4 Sec. Lieutnanter. 14 Underofficerer. 6 Tamburer. 172 Gemene, l Profos, Desuden: l Reg. Qvartermester (Klingenberg) og Auditør og l Feltskjær (Johan Friedrich Fischer).

Alt dette foregik i Ostens Tid ligesom og Exercerpladsen paa Hlademoen da først (1773) blev opryddet. (Igjen nedlagt 1866). Samme Tid herskede Blodgang, der bortrykkede mange Mennesker, 7 a 11 paa hver Gaard overalt omkring i Stiftet. Paa flere Gaarde vare alle Beboere uddødde. Da endelig Forføininger fra Kjøbenhavn gjordes til at standse Sotten, kunde v. d. Osten indmelde, «at saavel i By som Bygd var denne Farsot mærkelig aftaget.»

I 1788 blev han entlediget som Stiftamtmand, og i 1788 ligeledes som Kommandant, etterfulgt, i første Egenskab af Wilhelm Frimann Koren og i sidste af Georg Frederik von Krogh. Den i 1772 paa Munkholmen hensiddende Statsfange, dansk General Falckenskjold, udtaler sig saaledes om Osten: — — «Alt var afhængigt af General v. Osten som var Landfoged og Gouvernør i Trondhjem. Man sagde, at han var en stor Ven af Foræringer og undsaa sig ikke fra at forlange saadanne; men jeg havde ingen at tilbyde ham.»

V. d. Osten beboede Enkemadame Lundgreens nuværende Gaard ved Torvet, nu Hotel Phønix (1919). Var Medlem af Vid. Selskab fra dets Oprettelse, 1760. Denne v. d. Osten havde sin Sommervilla paa en Gaard Kulsaas, nær ved Lerbroen, hvor der endnu findes interessante Spor af ældgamle Tapeter i Værelserne.

von Osten var stiftamtmann i Trondhjems stiftamt 1772 - 1783.


Fylkesmenn i Sør-Trøndelag

Omfatter også stiftamtmenn i Trondhjems stiftamt (1662-1918),
amtmenn i Trondhjems amt (1687-1804)
og amtmenn i Søndre Trondhjems amt (1804-1918
).

Claus von Ahlefeldt - Ove Bjelke - Joachim Frederik Vind - Hans Kaas - Iver von Ahnen - Christian Reitzer - Jacob Benzon - Ulrik Christian von Nissen - Christian de Stockfleth d.y. - Frederik Rantzau - Diderik Otto von Granbow - Georg Christian Oeder - Johan Vibe von der Osten - Wilhelm Frimann Koren - Thorkel Jonsen Fjeldstad - Gebhard Moltke - Frederik Adeler - Erik Must Angell - Hilmar Krohg -Frederik Christopher Trampe - Fredrik Riis - Karelius August Arntzen - Carl Fredrik Motzfeldt - Lars Otto Roll Grundt - Harald Bothner - Odd Sverressøn Klingenberg - Johan Cappelen - Ivar Skjånes - Thor Skrindo - Nils Lysø - Einar Moxnes - Reidar Due - Roald Eriksen - Aage Rundberget - Kåre Gjønnes - Jørn Aksel Krog - Brit Skjelbred - Frank Jenssen


Kilde

  • Chr. Thaulow. Personalhistorie for Trondhjems by og omegn