WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Jacob Hersleb Horneman

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Jakob Hersleb Horneman
Genealogen Jacob Hersleb Hornemann (1.10. 1819 i Trondhjem - 23.3.1886) var sønn av assessor Christian Hersleb Horneman, Gift der 4/9 1841 med Anette Blom, f. der 12.5 1820, d. på Skånes ved Levanger 8.9 1854, datter av magistratspresident

Jan Blom og 2. hustru Anna Brun Kaasbøll Sommer.

Jacob Horneman var eier av Skånes gård ved Levanger 1841-54, senere av Voldsminde gård i Strinda, forstander for de offentlige stiftelser i Trondheim fra mars 1870 til sin død, som inntraff i Trondheim 23.3 1886.

Horneman vokste op i et tradisjonsfylt miljø, hvor boklige interesser gjennem generasjoner hadde vært tilstede. I familiens bygård, Hornemannsgården ved torvet, et av Trondheims bekjente "trepalatser ", fantes et rikholdig familiebibliotek med mange bibltofilskatter og litterære specimina. Det samme var tilfelle på slektens store landeiendom , det historisk kjente Reinskloster i Rissa, som familien Horneman har eid siden 1704. Horneman opholdt sig i yngre dager meget på Reinskloster av hensyn til sin JandbruksutdanneIse.

Horneman tok i arv slektens samleinteresse, og økonomisk uavhengig som han var gjennem størsteparten av sitt liv, kunde han dyrke disse interesser ved siden av sin proprietærvirksomhet. Den genealogiske forskning og anlegget av sine omfattende genealogiske samlinger synes han for alvor å ha tatt op efter at han som enkemann i 1854 var flyttet tilbake til Trondheim. Blandt de opgaver han først gav sig ikast med var utarbeidelsen av den Angell-Hammond'ske stamtavle, en genealogisk oversikt over begge slekters agnater og kognater. Opinionen hadde på dette tidspunkt tatt offentlig til orde og bebreidet de Angell 'ske stifteIsers direksjon at intet var gjort for å skaffe en sådan oversikt. Amtmann i Nordre Trondhjems amt Adam J. F. P., greve av Trampe, som fra 1857 tilbragte sitt otium i Trondheim, var meget interessert herfor og har visstnok tilskyndet Horneman i denne retning. Manuskriptet til hans store Angell/Hammond- stamtavle sees å være avsluttet foreløbig i 1865. Det er et imponerende arbeide, som med hans senere suppleringer utgjør over fire hundre tettskrevne kvartsider ; for selve stamtavlens vedkommende inneholder manuskriptet over elleve tusen navn. For Horneman har dette betydelige arbeide sikkert vært dobbelt kjært fordi det, ved siden av sin genealogiske interesse, tjente et annet formål, nemlig som veiledning for de mange, over hele landet spredte personer, som på grunn av slektskapet er fortrinsvis berettiget til de store Angell'ske stiftelser og donasjoner. H. var nemlig en sjelden hjelpsom mann. Stamtavlen er ikke trykt.

Som de fleste av hans slektledds genealogiske forskere var H. i utpreget grad beskjeftiget med innsamlingen av genealogisk materiale,som han hentet fra arkivenes protokoller: kirkebøker, skifteprotokoller, pantebøker osv. Han var en omhyggelig og grundig ekstrahent. Ved hjelp av det innsamlede materiale og eldre slektsoptegneIser etc. stilte han opp, i Lengnicks enkle maner, en lang rekke stamtavler. Horneman har ved opstillingen herav hatt til rådighet mengder av eldre slektsoptegneIser, som nu ikke er tilgjengelige lenger, men som har satt ham i stand til å gi oplysninger om detaljerte data fra tiden før våre nuværende kildeskrifter begynner. Dessverre legitimerer aldri H. sine oplysninger av denne art, hvodor vi nu meget ofte ikke kan kontrollere riktigheten. H.s forskning omfattet Trondheim og Trøndelag; hvad hans samlinger inneholder utenom disse landsdeler, er av mere tilfeldig karakter. Hans samlinger beror nu i Statsarkivet i Trondheim. H. utgav selv aldri noget arbeide i trykken. Med stor liberalitet stilte han sine samlinger til disposisjon for andre forskere. Herved har han gitt mange bidrag til den genealogisk-personalhistoriske litteratur fra annen halvdel av forrige århundre.

Jacob Horneman var medlem av direksjonen i Strindens Sparebank fra 1871-1886. Han bodde på Voldsminde i 1875.


Kilde

  • 1. Strindens Sparebank 100 år 1842-1942.
  • 2. Olaus Schmidt. Norsk biografisk leksikon, bind side 349


Se også