WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Ila møllebruk

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Ila møllebruk nevnes første gang i 1319. Inntill da tilhørte møllene i Ilabekken Holm kloster. Holm kloster solgte bruket til Trondhjems Hospital i 1319, og var unders Hospitalets eie i lang tid, og møllebruket nevnes i Hospitalets inventarliste fra 1639.

Møllebruket ble ødelagt av flom vinteren 1657/58 og hospitalsforstanderinne Margrethe Brunsmand gjenoppførte det i 1663. Bruket ble imidlertid nedlagt i 1670-årene.

1659 hadde kjøpmann Boye Petersen fått byrådets tillatelse til å anlegge et kvernhus med to kverner i Ilaelva. Han festet også plassen Ilsvika, og kvernbruket fulgte i lengre tid denne eiendommen. Dette bruket ble 1678 overtatt av Jens L. Schive, og fra 1707 tilhørte bruket hans sønn Reinholt Schive.


Han solgte i 1724 til borgermester Hans C. Hagerup som fra 1746 også eide møllebruket i Trolla. Han gjenoppførte en forfallen kobberplate- og blyhammerhytte ved Ilaelva og oppførte også en spikerhammer og et sagbruk. Dette var voldsom industrireisning i byens mark, og da det kun var kvernbruket som var lovlig, krevde magistraten et oppgjør med Hagerup. Dei kom imidlertid til forlik, og Hagerup fikk beholde sine anlegg. Hagerup døde i økonomisk kaos i 1753 og enken overtok brukene i Ila.

I 1787 ble bruket overtatt av kjøpmann Thomas Jelstrup-(kjøpmann), som bygde ut og opprustet det for 600 riksdaler, men ble ødelagt allerede 4 år senere, under flomkatastrofen 27. mai, da alle dammene i Ilavassdraget gav etter for vanntrykket. I 1795 overtok Jelstrup bror, Christian Jelstrup bruket, og i 1797 oppførte han den nåværende hovedbyggningen på Møllehaugen.

Hans kone Elisabeth Maria Kathenkamp hadde en brordatter av same navn; hun ble gift med kjøpmann Hans Brun, som ved Jelstrups død 1811 overtok eiendommene og drev møllen. Han fikk privilegiene på bruket fornyet 1817. Jelstrups testament bestemte at møllebruket skulle tilfalle Trondhjems borgerlige Realskole når en rekke arvinger var døde. Den arvingen døde i 1860, og Realskolen arvet møllebruket og de andre eiendommene.

1863 eksproprierte Trondheim kommune deler av møllebruket og vannrettighetene for anlegg av nytt vannverk. Skolen solgte de store grunneiendommene, mens møllebruket ble overdratt til firmaet I. C. Piene & Søn, som la ned bruket i 1890-årene, etter at de 1878 hadde begynt å bygge ut et stort møllebruk i Buvika. Piene & Søn fortsatte imidlertid å ha lager i Ila, og dagens anlegg til Stormøllens, kan sees som en fortsettelse av det meget gamle Ila Møllebruk.


Kilde

  • Trondheim Byleksikon