WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Hans Ulrik Thomassen Mølmann

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Hans Ulrich Mølmann

Hans Ulrich Mølmann, generaltollforvalter, lagmann, titulær stiftamtmann, sønn av kjøbmann Thomas Mølmann og Stinchen Christensdatter Thyrholm, f. i Trondheim 29.9.1715, død der 3.5. 1778. Gift i Trondheim 22.1.1750 med Golla Gudlov Hveding, f. der

1722 (kirkebok for Vår Frue menighet mangler), d. der 1799 (begr. 26/6), datter av by- og rådstue skriver, justisråd Jens Hveding og Elisabeth Maria Herdal.

Ekteparets eneste barn, datteren Stinchen Anna Cathrine, blev gift med general, Carl von Schmettow.

Hans Ulrik Mølmann representerer tredje generasjon i en trøndersk rikmannsslekt fra annen halvdel av det 17. århundre.

l 1735 blev han dimittert fra Trondheim katedralskole og samme år immatrikulert ved Kjøbenhavns universitet med Ludvig Holberg som privatpreseptor. Akademiske prøver utover dette kan han ikke sees å ha underkastet sig her, og systematiske studier er han neppe gåttt i gang med. I likhet med andre av tidens formuende myndlinger har han visstnok efterpå under ledelse av en hovmester besøkt utenlandske universiteter og lærdomsentra, uten sikte på eksamen i nogen bestemt disiplin.

Fra året 1749 overtar han således spissen for et interessentskap, "Toldsocietetet", forpaktningen av ind- og utførselstollen i Trondheim, Kristiansund og Molde mot en årlig avgift til Kongens kasse av 32000 rdl.

Ved bestaltning av 24.1. 1749 blev Mølmann også utnevnt til lagmann i Trondhjems lagdømme. Embedspliktene som lagmann hilførte ikke noget avbrekk i Mølmanns store privat-økonomiske virksomhet. Få år efter optok han arbeidet med å realisere planen om anlegg av sukkerraffinaderi i Trondheim. Det skyldtes oprinnelig et forslag til Mølmann av presidenten for Det vestindisk-guineiske Compagnie i Kjøbenhavn, grev A. G. Moltke. Anlegget kom også i stand , med privilegier av 11/12. 1752 for Trondhjems stift og Nordlandene, "forsaavidt de sidste handler med Trondhjem " . Sukkerraffinaderiet var, utenom bergverkene, det største industrielle foretagende hittil nordenfjells. Driften overtokes av et interessentskap under forsæte av Mølmann Interessentskapets øvrige medlemmer var hans kolleger i "Toldsocietetet".

Med de samme interessenter optok Mølmann i 1757 Mostadmark Jernverk , i det daværende Strinda prestegjeld. Jernverket hadde da i en lang årrekke ligget øde. Mostadmarken var det eneste av de eldre jernverk i det nordenfjelske Norge. Interessentskapets jernverksprivilegium var datert 19/8 1758 .

På rangstigen avanserte Mølmann hurtig. l 1748 blev han virkelig kammerråd, et par år senere justisråd, derefter etatsråd og 1768 konferensråd . Under 10/5 1776 fikk han stifts befalingsmanns rang, fra 29.1. 1770 å regne .

Tradisjonen har tillagt Mølmanns hustru sterkt medvirkende initiativ til hans beslutning om å la opføre det store trepalass i rokokko- stil som blev bygget på torvet i Trondheim omkring året 1770. Dette skal igjen ha ledet til at geheimerådinne Schøller 1774- 76 lot opføre en enda større bygning , den nuværende Stiftsgård. Mølmanns gård Harmonien har nu i over hundre årvært eid av Klubselskapet Harmonien.

Ekteparets eneste barn, datteren Stinchen Anna Cathrine, blev gift med general, Carl von Schmettow. Under pengereduksjon og den økonomiske krise efter Napoleonskrigene gikk mesteparten Mølmanns store formue tapt for hans efterslekt. De fleste av familiens mange eiendommer i og ved Trondheim skiftet da eiere.


Kilde

  • 1. Norsk biografisk leksikon. side 577

Eksterne lenker