WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Handelsstedet Talvik

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Talvik handel 1698
Talvik i Alta
Talvik handelsgård
Talvik før krigen. Foto: Finnmark Fylkesbibliotek
Talvik i Altafjorden 2019. Foto: Jan Habberstad
Talvik med Kråkneset i Altafjorden 2019. Foto: Jan Habberstad
Kart Alta
Handelsstedet Talvik, Alta kommune. Talvik (kvensk: Talmulahti, nordsamisk: Dálbmeluokta) er et tettbebygd sted og tidligere kommunesenter i Alta kommune i Finnmark. Innbyggernavnet er talviking. Stedet ligger på vestsiden av Altafjorden, nordvest for Alta. Tettstedet Talvik har 313 innbyggere pr 2017.

Stedet er første gang nevnt i svenske skatteregnskaper i 1555, og var da ei sjøsamisk bygd. Den første kjente nordmannen bosatte seg i Talvik 1618. Talvik strandsted vokste etterhvert til å bli sentrum i Altafjorden, og var tingsted fra 1679. Alten Handel ble opprettet her i 1693. Sorenskriveren for Finnmark hadde sitt sete her fra 1695, og i 1705 ble kirka på Årøya flyttet hit. Talvik kirke ligger her.


Nils A. Ytreberg forteller:

Fra Handelsstedet Sopnes bærer det igjen ut Langfjorden, rundt neset og innover Altafjorden. Inne i en lun bukt på vestsiden av fjorden dukker handelsstedet Talvik fram. Her på Jansnes var i oktroytiden setet for den såkalte Altens handel, og et sentrum både for utskipning av Alta-laksen og for handelen med finnene.

Blant funksjonærer ved denne handelen kan vi nevne handelsbetjent JohanBruse, som i 1723 ble gift med Talvik-presten Anders Larsen Filian(us)'s datter Anna. En annen datter Golla ble året etter gift med pakkhusskriver ChristenAnd. Etter hennes død ble Chr. And i 1743 gift med Lucia Hagerup (f 1710 i Frosta-), som overlevde ham, og i 1751 ble hun gift med sorenskriver Samuel Bugge.

Fra samme år nevnes Jens Lassen som ny kjøpmann ved handelen; han var gift med Karen Fester. I disse årene nevnes også Niels bøkker og Magnus bøkker, og omtrent samtidig med Lassen kom (som assistent?} Christian Beck, senere kjøpmann i Handelsstedet Hasvik. I hans sted kom fra ca. 1761 Lars Sørensen Klog, gift med Giedske Lohmand (Louhsen). Som kjøpmann etter Lassen nevnes fra 1774 Eggert Jacob Klerck, hvis slekt i generasjoner har vært knyttet til Finnmark. Slekten Klerek (Clerck) skal være kjent i Norge allerede så tidlig som 1333. Gammelnorsk klerkr = prest. Siden utvandret slekten til Skottland, ble adlet og knyttet til slottet Pennercink. Tre brødre Klerck utvandret i 1648 til Skåne, som da var dansk. Den ene av dem ble sjøoffiser i Sverige, der en gren fremdeles lever. En annen bror ble kommandant på Malmohus slott. Da Skåne ble avstått til Sverige i 1658, flyttet denne Echard Klerck til København. Hans sønnesønns sønn var Jacob Klerck, kongelig overkjøpmann på Island, som igjen var far til overkjøpmann Eggert Klerek i Talvik.

Fra ca. 1776 var den unge Christopher Lorentz Buck ansatt som assistent ved handelen i Talvik. Han ble senere kjøpmann på Handelsstedet Hammerfest, og stamfar for en gren av Buck'ene. Fra omkring 1782 ble han avløst av Gabriel Muller (Møller), som fra 1786 ble forflyttet til Hammerfest. I hans sted kom da Andreas Nørager, den senere handelsmann på Bossekop, og som underassistent nevnes Svend Bøe.

Kjøpmann Eggert Klerck var gift med Dorothea Lovise Zaffmann. De var gift i Holmens kirke i København 1771, og hadde her i Finnmark mange barn. Sønnen Wilhelm ble handelsmann i Handelsstedet Kvalsund og på Handelsstedet Bosekop, og Johan Christian Klerek nevnes som kystvernsanfører i 1811. Av kirkebøkerne ser vi at det allerede i oktroytiden var en stor omgangskrets av «kondisjonerte» i Alta. Amtmann, sorenskriver, foged, prest, kjøpmann og assistent med fruer omgikkes stadig og stod faddere til hverandres barn. Også kjøpmenn fra andre handelsplasser kom på besøk, især ved jule- og nyttårstid, og om sommeren ble danske skipskapteiner opptatt i kretsen. Over Talvik ble det ennu etter 1750 utskipet 100-150 fat Alta-laks. Bøkkeren med et par mann holdt til ved elvemunningen mens fisket stod på.

Da handelen ble frigitt i 1789, flyttet Eggert Klerck som tollkontrollør til Bergen, og døde her som tollinspektør. Talvik handel ble da kjøpt av Johan Henrik Stuhr (firma Stuhr & Feddersen) i Flensborg, som også en tid hadde Loppa, Hasvik og Breivik. Som kjøpmann (faktor) på hans vegne kom da ca. 1790 Christian Schwensen; Andreas Nørager bestyrte antakelig handelen til Schwensen kom. Fra omkring 1788 var Christian Møller assistent her, og fra 1794 i hans sted Andreas Outzen, senere kjøpmann i Måsøy og på Fuglenes. I 1801 og de følgende årene var Hans Nissen assistent her. Ved folketellingen 1801 var det på handelsstedet bare 7 personer; for Schwensen var ennu ugift. Husholdersken het Hilleborg Gamst, og blant drengene var en russ Gabriel Iwanowitsch.

Omkring 1812 ble kjøpmann Christian Schwensen gift med Anna Cathrine Vegner (Wegener). De stod blant annet faddere til amtmann, baron Wedel-Jarlsbergs eldste sønn. Deres egne sønner Wilhelm Schwensen og Phillip Schwensen ble senere handelsmenn i Handelsstedet Breivik.

Fra først av var det ikke noe gjestgiveri, bare handel på Talvik. Men ved bevilling av ro. juli 1801 fikk handelens bøkker Friderich Møller gjestgiverrett her, mot bare 1 rdl. årlig avgift. Han drev da gjestgiveri til 18 14, da han frasa seg bevillingen. Senere fikk Stuhr bevilling av 30. juli 1822, mot 12 spd. årlig avgift.

I årene 1811-13 var en Blix og senere Jørdening assistenter (kfr. Handelsstedet Hasvik). Ved denne tid bodde også i Talvik ekstraskriver H. Carisius, antakelig den samme som siden ble kjøpmann og vertshusholder i Tromsø. Kjøpmann Schwensen døde antakelig ca. 1820, og i hans sted kom da kjøpmann NicolaiPeter Noodt, gift 1821 med Marie Elisabeth Buck, den samme som omtalt så vakkert av Capell Brooke. Noodt bestyrte Talvik til ca. 1852, da ha flyttet som kjøpmann til Hammerfest. Etter ham kom visstnok den svensk fødte Andreas Lenning, gift med Marie Bull.

J. H. Stuhr eide handelen til 1859, da det opplyses at han var død. Det ble da innsendt andragende om bevilling for hans to sønner, og en sånn ble gitt 15. august 1860 til G. Stuhr mot avgift som før. Ennu i 1872 anføres C. Stuhr som eier av stedet. Samme året kom Jens Holmboe Bull, sønn av Fredrik Nannestad Wingaard Bull i Handelsstedet Hasvik, til Talvik og overtok snart etter handelen og gårdsbruket. Han var gift med Kristofa Rebekka Vibe fra Sunnmøre. Deres datter Eli ble gift med Einar Martin Rønning, som overtok gården og dampskipekspedisjonen.

Hovedbygningen fra den gamle handelstid står fremdeles (1942). Det er et langt, torvtekket, toetasjes tømmerhus med stående panel og enkle empirire rammer om vinduer og inngangsdør. Bygningen er antakelig oppført i først halvdelen av 19. århundre. Framfor huset ligger en hage med store bjørketrær.

Kilder

  • Nils Magne Knutsen. Nessekongene. De store handelsdynastiene i Nord-Norge. Gyldendal forlag 1988
  • Jon Henrik Lie/ Fin Serck-Hanssen. Væreiere og nessekonger. Handelssteder mellom Rørvik og Varanger.
  • Nils A. Ytreberg. Handelssteder i Finnmark. F. Bruns Bokhandels Forlag 1980.