WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Handelsstedet Hammerfest

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Hammerfest 1698
Hammerfest 1814.JPG
Hammerfest 1838
Hammerfest Havn. Foto: Wilse
Sigfrid Akkermand
Handelsstedet Hammerfest, på Kvaløya i Hammerfest kommune. Byen Hammerfest ligger på 70,7 grader nord og var i over 200 år fram til 1996 ansett som verdens nordligste. I 2009 fikk Hammerfest varemerkebeskyttelse for «verdens nordligste by». Hammerfest by ligger på Kvaløya med bruforbindelse til fastlandet. Til tross for beliggenheten nord for polarsirkelen har byen en isfri havn. På Melkøya, rett utenfor Hammerfest, ligger landanlegget som behandler og kjøler ned gassen fra Snøhvitfeltet. Anlegget ble igangsatt høsten 2007. I 2005 kom Hammerfest på UNESCOs verdensarvliste med det nordligste målepunkt i Struves meridianbue.

Hammerfest har en lang historie med pomorhandel, ishavsfangst, fiske og fiskeindustri. Hammerfest by fikk byrettigheter 17. juli 1789, samme dag som Vardø, og disse 2 byene er de eldste i Nord-Norge. Bosettingen tok til allerede i perioden mellom 1250 og 1350, men det er funnet spor etter mennesker ennå lenger tilbake i tid.

Nils A. Ytreberg forteller:

Når vi skal videre nord gjennom Kvalsundet, bør vi sørge for medstrøm gjennom det trange løpet mellom Seiland og Kvaløya ved Akkarfjord. Vi svinger om Rypklubben og nærmer oss Hammerfest. Fjellene står nakne her omkring, skogen er borte. Men det har ikke alltid vært så snaut. På Lilienskiolds billede av Hammerfest fra slutten av 1600-tallet ser vi skogen stå tett oppover bakken mot kirken.

Hammerfest ble senere by; men her var handelssted lenge før den tid. Ved oktroyen av 1691 ble stedet en av de syv handelsplassene i Finnmark, og fortsatte siden å være ett av hovedopplagsstedene for monopolhandelen. Byen har den største og tryggeste hamna i hele Vestfinnmark, og ligger svært godt til for fiske, russehandel og trafikk på det sydlige utland. Under oktroytiden overvintret det flere ganger fartøy i Hammerfest hamn, som bød den beste sikkerhet om vinteren.

Vi skal ikke her befatte oss med stedets eldre historie, men ta utgangspunkt i den eldste kjøpmannsslekten på stedet, en slekt som fremdeles lever i Finnmark. Peter Christian Buck (1723-1784) fra Helsingør ble i 1740, bare 18 år gammel, sendt til Hammerfest som handelsfaktor. Bare to år senere ble han konstituert som kjøpmann, inntil en Jæger kom oppover fra København. Men da denne døde året etter, ble Buck ansatt som virkelig «Oberhandelsbetjent» eller «overkjøpmann». Buck hadde helt siden 1745 andel i villreinjakten på Kvaløy, satte ut kvitrev og hare her og på Håja, og forpaktet i 1773 veidet på Sørøya for 5 år, mot 22 rdl. årlig. I 1777 søkte han om å få kjøpe hele Kvaløya; men det ble avslått.

Peter Chr. Buck var gift med Anna Marie Elisabeth Kraft (1725-1801). Hennes far var oberst Even Pedersen Kraft og kommandant på Munkholmen ved Trondheim, hadde utmerket seg ved Fredrikstens beleiring 1718 og var en fetter av Anna Colbjørnsdatter. Anna Kraft kom som ung pike i huset til sin bror Jens Kraft, dengang prest på Ingøy. Det var 11 barn i ekteskapet, og en rekke sønner ble bosatt som handelsmenn i Finnmark. P. C. Buck ble i 1779 utnevnt til tollkontrollør i Kristiansand, der han fikk kanselliråds tite! og døde i 1784.

Bestyrer av den kongelige handel i Hammerfest ble først hans eldste sønn Friderich (Fredrik) Buck (1745-1802 i Lebesby), men derpå fra 1781 en yngre sønn Jens Christian Buck , som var gift med Johanna Olava Brock, prestedatter fra Stange i Hedmark. Etter 1789 ble han selvstendig kjøpmann. I et tidligere kapitel er fortalt en del om handelen på Hammerfest i hans tid. Den yngre broren Marcus Wøldicke Buck ble (1764-1838 i Bergen) kjøpmann her sammen med broren (firma J. C. & M. Buck& Comp.), etter at Hammerfest 17. juli 1789 hadde fått kjøpstadsrettighet. Han var gift med Magdalene Marie Mølbach fra Kristiansand (søster av eidsvollsmannen Christen Mølbach ).

Brødrene Jens og Marcus Buck søkte i l798 om å få kjøpe Sørøya for 600 rdl.; men det ble avslått. I 1809 forsvarte M. W . Buck med tapperhet sitt batteri på Hammerfest-siden, godt hjulpet av sin sønn Andreas Buck, senere handelsmann i Handelsstedet Kvalsund. En yngre sønn Peter Buck ble handelsmann på Handelsstedet Jupvik i Leirbotn, og den vakre datteren Marie Elisabeth Buck ble gift med N. P. Noodt, faktor i Talvik og senere kjøpmann og konsul i Hammerfest. To av sønnene omkom under overvintring på Spitsbergen, dit brødrene Buck hadde sendt de første fangstekspedisjonene fra Hammerfest. - Nevnes bør også at Jens Chr. Bucks datter Magdalene ble gift med kjøpmann på Hammerfest Hartvig Jentoft, som også eide flere handelssteder.

Blant handelsassistenter på stedet kan nevnes Emanuel Wadel, som var her i 1782 og senere flyttet til Handelsstedet Hasvik, der han omkom. I 1786 nevnes oberassistent Gabriel Muller; året etter betegnes han som «handelens fører». Assistent ved samme tid var Christopher Lorentz Buck, yngre bror av Jens og Marcus. Han hadde fra omkring 1776 vært ansatt ved handelen, og etter 1789 begynte han egen forretning i Hammerfest. Sammen med brødrene kjøpte har en brigg i Kristiansand, og de overtok i fellesskap beseilingen av Kjelvik og Kjøllefjord, der ingen handelsmann hadde meldt seg. Året etter var Buck atter i Kristiansand og byttet ut briggen med en større på 75 1/2 cl. («De trende Brødre»), som ble brukt i utenriksfarten. Samme året ble han gift i Kristiansand med Anna Adler Christensen, hvis far var prokurator her. Han fortsatte handelen på Hammerfest til 1797, da han flyttet til Trondheim. I 1795 var Ludvig Filip gjest i hans hus på Hammerfest, og 49 år senere mottok Buck, som da bodde i Molde, en minnemedalje i gull fra «de franskes konge».

Hans handel i Hammerfest ble etter 1799 bestyrt av Jacob Hiorth, som også stod for handelen i Handelsstedet Jupvik i Leirbotn, og fra ca. 1805 av Sigfrid Akkermand. Denne var i 1801 betjent hos Hiorth og utmerket seg i l809 ved forsvaret av Hammerfest, der han siden ble kjøpmann. Akkermand ble gift med Gunild Knudsdatter, enke etter bøkker og gjestgiver Waad. Ved forsvaret av Hammerfest har vi nevnt Olaus Nielsen Hald, assistent hos Akkermand; han ble senere faktor på Handelsstedet Hasvik og Handelsstedet Sopnes.

I selve Hammerfest var omkring 1800 Peder Christensen Røst (1770-) eneste selvstendige kjøpmann ved siden av brødrene Buck. Han ble i 1802 gift med Mette Elisabeth Teilman, hvis far var tollkontrollør i Kristiansund. Han kommanderte i l809 ved en av kanonene på bysiden.

På Fuglenes var Andreas Outzen kjøpmann fra ca. 1798. Han hadde tidligere vært assistent ved Talvik handel, og var gift med Martha Jemdtr. Senere flyttet han som kjøpmann til Måsøy. Handelsstedet på Fuglenes ble i 1820 kjøpt av engelskmannen John Rice Crowe, senere britisk konsul i Hammerfest og generalkonsul i Kristiania. Han var gift med Malene Marie Waad, datter av bøkker Waad (kfr. Jupvik). I samarbeid med sin landsmann Woodfall grunnla han Kåfjordverket, som i 1833 sammen med Fuglenes gikk over til et engelsk interessentskap. Omtrent samtidig med Crowe kom Aage Aagaard til Hammerfest (se Handelsstedet Jupvik i Leirbotn og Handelsstedet Kvalsund). Sammen med sønnen Bernhard Martin Aagaard drev han sitt store firma «Aagaard & Søn». Som bestyrer av etablissementet på Fuglenes ble ansatt Charles Robertson, som var født i Glasgow og først kom oppover til Kåfjord. I 1835 kjøpte han Fuglenes og startet sin egen forretning, som i løpet av et par generasjoner vokste til en av byens største. Firmaet C. Robertson har hatt filialer blant annet i Repvåg, Kjelvik, Honningsvåg, Kolvik og Opnan, Skjøtningberg, Berlevåg, Gamvik og Båsfjord. Charles Robertson var gift med Dorthea Olsen fra Kristiansund.

En annen ledende forretningsmann i Hammerfest ble Franz Heinrich Feddersen, født i Friedrichstadt i Holstein. Han kom i 1842 til Aage Aagaard i Hammerfest, var noen år i Tromsø og kom fra 1850 igjen til Aagaard & Søn. I 1861 startet han sammen med sin senere svigersønn Anders Rambech Nissen det kjente firmaet «Feddersen & Nissen». A. R. Nissen var sønn av skoginspektør Johan W. Nissen på Røros, og gift med Heinricke Feddersen. Firmaet har hatt en rekke filialer, blant annet i Tufjord og Stoppelfjord, Honningsvåg, Kjøllefjord, Berlevåg og Havningberg.

Videre bør nevnes firmaet O. J. Finckenhagen, som i 1880-årene hadde filialer i Måsøy, Spillet og Leirpollen, likeså Christian Gabriel Lenning, som ennu i 1865 med familie bodde på handelsstedet Gjesvær, men senere flyttet som kjøpmann til Hammerfest og lot Gjesvær bestyre ved faktor. (På dette stedet var P. O. Kjelsberg, tidligere assistent på Måsøy, gjestgiver i årene 1818 til ca. 1845. Siden var det nedlagt til Lenning kom dit.) Lenning var gift med Antonette Andrea Noodt fra Talvik.


Se også

Kilder

  • Nils Magne Knutsen. Nessekongene. De store handelsdynastiene i Nord-Norge. Gyldendal forlag 1988
  • Jon Henrik Lie/ Fin Serck-Hanssen. Væreiere og nessekonger. Handelssteder mellom Rørvik og Varanger.
  • Nils A. Ytreberg. Handelssteder i Finnmark. F. Bruns Bokhandels Forlag 1980.