WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Fredrik Riis

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Frederik Riis (født 29. januar 1789 i Christiania , død 22. oktober 1845 i Christiania) var Søn af Johan Ludvig Riis og Marie Birgitte Gravengaard.

Gift i 1812 med Birgithe Elisabeth Smith (f. 1793, d. 1818), datter av kjøpmann og borgerkaptein i Christiania, Lars Smith og Magdalene f. Gude. Gift 2. 1818 med Anne Cathrine Smith, (f. 1795, d. 1829), søster av hans første hustru. Gift 3. 1833 med Henriette Collett (f. 1799, d. 1857), hoff-frøken og senere statsfrue ved dronning Desiderias norske hoff, datter av statsråd Jonas Collett og Maren Christine, f. Collett.

Student 1806, jur. Kand. 1809; blev 1810 Politifuldmægtig og 1813 Politi-Sekret. I Xania; 1816 Byfoged sammesteds;.1831 Amtmand i Nordre Bergh. Amt, 1832 Stiftamtmann i Trondhjem og 1840 i Christiania. Var Medlem af Vidsk. Selsk. I Trondhjem.

Denne Mand nærede vistnok temmelig sterke aristokratiske Grundsætninger og blev derfor heller ikke forskaanet for en mængde Opsatser og Angreb i hine demagoiske Blade hvoraf vi i disse Tider især havde god Forsyning inden Byens eget Omraade. Men det skal ikke kunne negtes, at denne Mand udfoldede ualmindelig Virksomhed og var i det Hele taget en dygtig Stiftamtmand.»

I 1798 oprettedes ifølge Reskr. en Torvindretning i Trondhjem hvoraf Handelsstanden lovede sig meget og bidrog 500 Rdlr. til dens Istandbringelse. Men den holdt sig ikke længe og havde allerede i mange Aar været nedlagt da Rris igjen søgte at faa den oprettet paanyt; men dette vagte Forargelse hos mange og hvorom Bladene indeholde en Mængde bitre Anfald imod Riis, der imidlertid ikke lod sig skrække. Det viste sig ogsaa, at den forøvrigt utvungne Indretning, var en fornuftig Foranstaltning idet den siden har vedligeholdt sig Jige til vore Dage, er stedse mere og mere søgt og, som man maa antage, grundfæstet for Fremtiden.

Ved Amtsformandskabet i 1840 holdtes flere Taler til Riis i Anledning hans Fraflyttelse hvor man med dyb Anerkjendelse udtrygte sig for Riises Virksomhed og Omsorg for Kommunernes Vel v. Addr. No. 42—57. Paa Borgerklubben holdt et stort Antal af Byens Borgere et Afskedslag i samme Anledning og hvor Stemningen var meget animeret.

Allerede i 1833 satte han sig i Bevægelse og indkom til Finantsdep. med en Forestilling ang. Skattevæsenet, T.hjems By vedkommende, og hvoraf strax derpaa fulgte at en egen Kæmner ansattes for Byen med en Aflønning af 300 Sp. Aaret efter kom han i en stor Feide med den ansatte Kæmner, Ellefsen, der indførte den, vistnok ganske rigtige Regel, at Udpantning foregik hos Enhver, uden Persons Anseelse, der fandtes paa Restancelisten. Raden kom da ogsaa til Riis selv, der imidlertid uden videre afviste Udpantningspersonalet, dels fordi Riis, som han senere oplyser, dengang havde 400 Sp. tilgode af Bykassen, men hovedsagelig fordi at enhver Restanceliste, som han paastod, skulde være forsynet med Stiftets Approbation. Denne Paastand har vistnok sin Hjemmel i Lovgivningen men havde hidtil aldrig været anvendt in praxis. Da var det at Ellefsen frasagde sig Posten.

I Aaret 1835 har Riis det meget travelt med at faa etableret en ridende Borgergarde, bestaaende af 20 Mænd og en Ritmester. Den kom ogsaa istand med Kjøbmand Laur. Grundt som Ritmester og paraderede ved Carl Johans Ophold her i dette Aar fra 31. Aug. til 8. Sept.

Alle Riises efterladte Børn ere afgagne ved Døden, den sidste var Emma Vilhelmine Louise, født 1822, gift med Kaptein J. Krogh af T.hjemske Brigade. Hun døde 25. Mai 1877.

Han var stiftamtmann i Søndre Trondhjems amt 1832 - 1840.

Stiftamtmann Riis var medlem av Harmonien fra 1835 og selskapet presiderende direktør fra oktober 1837 til oktober 1839.

Fylkesmenn i Sør-Trøndelag

Omfatter også stiftamtmenn i Trondhjems stiftamt (1662-1918),
amtmenn i Trondhjems amt (1687-1804)
og amtmenn i Søndre Trondhjems amt (1804-1918
).

Claus von Ahlefeldt - Ove Bjelke - Joachim Frederik Vind - Hans Kaas - Iver von Ahnen - Christian Reitzer - Jacob Benzon - Ulrik Christian von Nissen - Christian de Stockfleth d.y. - Frederik Rantzau - Diderik Otto von Granbow - Georg Christian Oeder - Johan Vibe von der Osten - Wilhelm Frimann Koren - Thorkel Jonsen Fjeldstad - Gebhard Moltke - Frederik Adeler - Erik Must Angell - Hilmar Krohg -Frederik Christopher Trampe - Fredrik Riis - Karelius August Arntzen - Carl Fredrik Motzfeldt - Lars Otto Roll Grundt - Harald Bothner - Odd Sverressøn Klingenberg - Johan Cappelen - Ivar Skjånes - Thor Skrindo - Nils Lysø - Einar Moxnes - Reidar Due - Roald Eriksen - Aage Rundberget - Kåre Gjønnes - Jørn Aksel Krog - Brit Skjelbred - Frank Jenssen


Kilde

  • Chr. Thaulow. Personalhistorie for Trondhjems by og omegn
  • Olaus Schmidt. Klubselskabet Harmonien 1813-1963


eksterne lenker