WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Fosnes kirke

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Fosnes kapell. Foto: Jan Habberstad 2019
Minnestein Fosnes kirke. Foto: Jan Habberstad 2019
Fosnes gård. Foto: Jan Habberstad 2019
Fosnesvågen. Foto: Jan Habberstad 2019

Fosnes kirke i Fosnes, Nord-Trøndelag ble bygget før år 1254 som en av de tre første kirkene i Namdalen. Det var en langkirke i tømmer. Fosnes prestegjeld omfattet på biskop Gaute Ivarssons tid (1474-1510) hele Jøa, Vik sogn på Otterøya, Sævik sogn (Vemundvik og Klinga med Bråholmen), Halmøy sogn (Flatanger) og Gjeslingan.

Den første kirka brant ned ca 1560, gjenoppreist 1566. Sogneprest Simon Madsen bodde på prestegården like ved kirka. Hit flyttet presten Christoffer von Aphelen i 1666 fra Overhalla, http://www.aphelen.no/de-forste-norske-ledd/prost-christopher/epicedium/. I 1871 slo lynet igjen ned i krrka som atter en gang brant ned. Ny kirke ble reist, men i 1896 slo lynet ned igjen. Da ble ny hovedkirke bygget ved Dun, Dun kirke.

Fosnes kapell er nå et lite kapell i Fosnesvågen nordøst på Jøa i Fosnes kommune i Trøndelag. Kapellet ligger ved Fosnes gamle kirkegård, er i tre og har omtrent 45 plasser. Fosnes gamle kirkegård er fortsatt i bruk.

Den gamle kirkeplassen i Fosnes lå i Fosnesvågen og Fosnes kirke skal ha blitt reist rundt år 1250. Etter at Fosnes kirke i 1896 brant ned for tredje gang, ble det debatt om hvor kirken skulle settes opp igjen. Man kom frem til at den nye sognekirken, Dun kirke, skulle settes opp på Dun, midt på Jøa.

Det blir holdt gudstjeneste på den gamle kirkeplassen hver Olsok.

Fosnes kirkested - Jøa kirkested

FOSNES [Jøa], gnr. 43 Fosnes (Fosnes sogn). Eldste omtale av kirken er ved sognet i 1533 (Ffostnes prestegeld/geld, OE s. 101). Biskop Nannestad skrev i sin almanakk i 1750 at “Fosnæs kirke en Træbygning, rød anstrøgen, Steentag: Spitz Taarn Tjærebred: 2. smaa Klaaker: Skriftehus ved den Nordre Side af Choret. Træ-Alter meget højt (...) Altertavle gamel og liden, hvori staar 3. Billeder under Trækanten, det midelste en Mands, de 2 andre Quinders ubekante (...) Fonten er nederst i Kirken paa den Nordre Side af den store Dør, med et stort og dybt Messing-Fat (...) I Kirken hænger en Messing-Lyse-Krone og en af Træ (...) Kirkegaarden er indhegnet med Bord nogenledes”.

Ut fra beskrivelsen ser det ut til at den kirken som stod på (gnr. 43) Fosnes i 1750 var en liten tømmerkirke fra 1600-tallet. Kirken ser ut til å ha brent før 1770, for da ble det bygd ny kirke. Denne brant i 1871 og en langkirke av tømmer sto ferdig ca. 1872 på samme tomt som den forrige. Denne brant i 1896.

Deretter ble det i 1898 bestemt at bygdas nye kirke skulle bygges noen kilometer lenger inn/sørsørvest på øya, på (45) Dun, siden Fosnes hadde en så utsatt plassering med hensyn til hardt vær og lynnedslag i tillegg til at gården lå avsides i bygda. En langkirke av tømmer stod ferdig år 1900. Fosnes kirke var hovedkirke både i 1589, 1597 og 1774. Annekskirkene var hele tiden Halmøya, Vik og Sevik. I 1589 skulle presten holde tjeneste på Fosnes to helligdager i strekk og den tredje på Halmøya. Kapellanen som hadde fri kost og 10 daler i lønn skulle ta seg av de to andre kirkene annenhver gang.

I 1818 ble Sevik sogn lagt til Overhalla, i 1870 ble Halmø opprettet som eget (Flatanger) prestegjeld, og i 1859 ble Vik anneks omgjort til hovedsogn og Fosnes til anneks etter at Vik kapellangård i 1848 var ombygd til prestegård for hovedsognet. På det gamle kirkestedet Fosnes er det spor etter en rekke kirkegårdsutvidelser, særlig nedover mot vågen. Tuftsteinene etter den siste kirken var fortsatt godt synlige på 1990-tallet (Brendalsmo 2006:681f m/ref.).

Fosnes lå fullt ut som prestegård 1589 (prestegaarden, Thr.R. s. 77) og i 1661 (besides och bruges aff Pastor), og formuleringen antyder at gården var mensalgods omgjort til prestebol i seinmiddelalderen. Ingen av topografene har opplysninger om fornminner på Fosnes, men det ligger i dag gravhauger flere steder på eidet, den nærmeste er oppe ved gårdstunet om lag 60-70 m fra der kirken sto. (Kildegjennomgang til registrering av middelalderkirkegårder av NIKU ved Jan Brendalsmo, RA sak 06/02235-70)

Kilde