WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Folketellingen 1934

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Eksempel på skjema folketellingen 1934
Foto: DIS-Sør Trøndelag

Hvorfor folketelling?

Stortinget vedtok i 1915 en Lov om Folkeregister . Denne loven sier blant annet at alle kommune kan ha et folkeregister. For at folkeregisteret skulle ha et grunnlag å bygge på, kunne det holdes en folketelling. Loven erstattet en tidligere lov av 1905, men det er 1915-loven som Strinda herredstyre brukte som grunnlag for å holde folketelling


Strinda herredstyre

Herredstyret i Strinda vedtok den 18. desember 1933 at det skulle opprettes et folkeregister i herredet fra 1. januar 1934 og at det skulle holdes en folketelling den 1. januar 1934 som skulle danne grunnlaget for folkeregisteret. I Herredstyrets vedtak heter det som følger: “Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. Ordføreren tok det forbehold at dersom tiden blev for knap til oprettelse inden den i indstillingen fastsatte tid skulde formannskapet ha bemyndigelse å utsette ikraft tredelsestiden.” I Formannsskapsprotokollen for møte den ... leser vi følgende: “Da det ikke er fattet formel beslutning om folkeregisterets start fattedes neden enstemmige beslutning: I medhold av den av herredstyret med beslutningen om oprettelse av folkeregisteret givne bemyndigelse besluttes at folkeregisteret begynder sin virksomhet fra 1/11 d.a. og at der pr nevnte datum blir at foreta folketelling som skal tjene som grunnlag for registeret. De i anledning folketellingen utarbeidede folketellingslister - skjema 1 og 2 godkjendes.”

Folketellingsskjema

Folketellingen skulle foretas ved hjelp av ferdigtrykte skjema. Det var et skjema for hver gård eller hvert hus og et skjema for hver husholdning


Organisering

Folkeregisteret ble vedtatt lagt under kontorchefen og som kontorets første kontordame ble ansatt frk. Ragnhild Johnsen. Hun var da ansatt ved ligningskontoret og det ble bestemt at hun skulle får beholde sine tidligere optjente alderstillegg i kommunen.


Lensmannen

Lensmannen var svært interessert i opprettelsen av folkeregisteret. Hans interesse gikk særlig på det at det var hans ansvar å sørge for manntallet til Stortings- og kommunevalget. Han skriver blant annet i brev til formannskapet datert 21. september 1933 følgende:

«Neste høst er der som bekjendt kommunevalg, og skal man under dette ha nytte av registeret, må register oprettes snarest mulig, så det kan være i orden fra omkring 1. april neste år.”
I nytt brev datert 14. juni 1934 skriver han:
“Efter min mening bør registerfører (kontordamen) og bud ansettes fra 1. september for utførelsen av det betydelige forhåndsarbeide før folketellingen 1. november. Fra denne dag må registeret settes i drift. Registerføreren burde ha anledning til å delta i arbeidet ved Trondheim folkeregister ca 14 dage og ansettelsen av denne funksjonær var det derfor riktigst å sette til 15. august. Kontorsaker og annet utstyr for registeret bør formentlig anskaffes snarest mulig.»


Se også

Kilde

  • DIS-Sør Trøndelag