WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Eilert Simonsen

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Eilert Simonsen
Rederidirektør Eilert Christian Bull Simonsen (13.10.1862 i Vågan-16.8.1922 i Berlin) var sønn av klokker Peder Rohde Simonsen og Magdalene Bakken. Gift i Trondhjem 23.5.1891 med Fredrikke Oline Mathilde Kavli (9.3.1858 i Trondhjem-24.2.1939 i Trondheim), datter av skreddermester Fredrik Wilhelm Kavli og Oline Strøm.

Eilert Simonsen var etter å ha gjennomgått Trondhjems Borgerlige Realskole, fra sine unge år knyttet til dampskibsekspedisjons- og shippingbransjen. Fra 1894 var han direksjonssekretær i Det Bergenske Dampskibselsskap, inntil han fra 1.7.1899 ble ansatt som administrerende direktør for det Nordenfjeldske Dampskibselskap.

Efter initiativ av Simonsen utvidet selskapet snart virksomheten til også å omfatte oversjøiske godsruter og trampfart. Selskapet satte således i gang godsrute mell em London, Antwerpen og Middelhavet, likeledes godsruter i Nordsjøordsjøfarten, på Kvitehavet og på Syd-Amerika. Meget av denne ekspansjonen blev satt i verk for første verdenskrig. Selskapets utvidede virksomhet gjorde det også nødvendig å utbygge administrasjonen. I Bergen lot selskapet således under første verdenskrig opføre en større administrasjons- og ekspedisjonsbygning; tiltrots for at bygget lå midt i faresonen, blev det helt uskadet i den store eksplosjonsulykken som rammet byen 2/4 1944.

På turistfartens og reiselivets områder blev Simonsen en foregangsmann , særlig ved den moderne, metodiske reklame for Norge Som turistland, som han fikk satt i verk. Et av de første av slike tiltak han realiserte, var en større brosjyre på fransk, engelsk og tysk til Pariserutstillingen i 1900, utarbeidet av den kjente reiselivsmann, dr. F.Scarlett.

Innen skibsfartens og næringslivets sammenslutninger og organisasjoner hadde Simonsen i årenes løp mange tillitshverv; i en årrekke var han medlem av hovedbestyrelsen i Norges Rederforbund, bestyrelsen for Nordisk Skibsrederforening, Den norske Handelsbanks direksjon m. v. Simonsen døde i Berlin, hvor han hadde underkastet sig en operasjon som forløp heldig, men hvor komplikasjoner støtte til.

Til Det Nordenfjeldske Dampskibsselskabs femtiårsjubileum i 1907 planla Simonsen utgivelsen av en bredt anlagt historisk beretning; rammen for dette arbeide var selskapets utvikling på bakgrunn av og som ledd i den norske dampskibsfarts historie. Daværende stiftsarkivar Kristian Koren og statens dampskibskonsulent James Pedersen fikk i opdrag å utarbeide beretningen, som for dampskibsfartens almindelige historie var et nybrottsarbeide. Verket forelå ikke til jubileet, og arbeidet blev fortsatt senere, men blev ikke endelig avsluttet efter den oprinnelige plan. Det er således ikke blitt tilgjengelig for offentligheten, men den foreliggende del av fremstillingen (vel 400 trykte sider) er med liberalitet fra selskapets side stillet til disposisjon for forskere og har vært benyttet som kilde for flere arbeider fra nyere tid om dampskibsfartens historie og spesielle deler av denne.

Direktør Simonsen var medlem av Harmonien fra 1900. Som ordfører fungerte han fra 1915 til oktober 1919.

Kilde

  • 1. Norsk Biografisk leksikon NBL 1 s - 348
  • 2. Olaus Schmidt. Klubselskabet Harmonien 1813-1963