WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Eiler Hagerup d.e.

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Eiler Hagerup
Foto: Trondheim byarkiv

Eiler Hagerup d.e. (født 9. juni 1684, døde 15. april 1743) var biskop i Nidaros bispedømme 1731–1743.

Hagerup, Eiler, fødtes 9. Juni 1684 Kværnæs i Nordmøre, hvor Faderen, Hans Hagerup (d. 3. April 1697), var Sognepræst. Moderen, Ellen Schøller (f 1695), var dennes første Hustru. Han deponerede 1702 fra Throndhjems Skole, vendte efter 1704 at have taget Attestats tilbage her til og blev 1706 4. Lekties Hører. I denne Stilling blev han til 1709, da han blev personel Kapellan paa sit Fødested hos Faderens Eftermand, Amund Barhow, med hvis Datter Anna Cathrine (d. 4. Febr. 1737) han blev gift i Kjobenhavn 26. Okt. 1715. 2 Aar efter hans Ansættelse fremkaldtc Thomas von Westen, der 1709 var bleven Præst i Vedo, den stærrke Bevægelse, der må, anses somden første væsentlige Virkning af Pietismen i Norge. Han dannede et Samfund af 7 Præster i Romsdalen og paa Nordmøre, der skulde arbejde paa en Forbedring i Menighedernes Tilstand (Syvstjernen). 1714 forfattede de et vidtløftigt Bønskrift, og med dette blev Hagerup, der var den yngste, men maaske i Udvortes Henseende mest begavede, sendt til Kjobenhavn. Han udrettede intet "væsentligt for den Sag, der havde ført ham til Hovedstaden, men for ham selv blev Rejsen af megen Betydning, da han ble vel modtagen af Kongen og vandt Yndest hos Dronning Louise og Prinsesse Charlotte Amalie, med hvem han siden hele sit Liv stod i Brevvexling. Meget snart efter sin ankomst ( 1715) hlev han undnævnt til Sognepræst i Kalundborg. Han beholdt sin Yndest ved Hoffet, om der end tor være noget i den Beretning, at han uformærk et blev fortrængt af Peder Hersleb, da denne var bleven Hofpræst (1718). I Kalundborg havde han besøg ar Tomas von Westen under dennes Ophold i Danmark (1719) efter sin anden Finmarksrejse. Det kom her til en heftig Strid mellem dem, da deres Opfatning af Finnemisionen var hel forskjellig. Hagerups Mening, at den burde drives ved de ansatte Præster med Hjælp af Skolelærere, og at man først og fremmest maatte lægge Vind paa at lære Finnerne det norske Sprog, blev- ikke uden Skyld fra v. Westens Side - den sejrende, og der hlev ikke Spørgsmaal om nogen anden end Hagerup til at inddage den Plads somm Lektor i Throndhjem, der blev ledig ved Finnernes Apostels død (9. April 1727). Han vilde meget nødig , men det hjalp ikke, og han kom misfornøjet til Throndhjem 1728, om han end havde Succession paa Stiftsprovstiet, som han tiraadte samme aar og al mulig Udsigt til den Bispestol, der snart maatte blive ledig, og som han besteg 22. Juni 1731. 1741 blev han Dr. theol. ved en Afhandling "De spiritu fidei", og Aaret efter, 15. April 1743. dude han. Som sine Medbrodre i «Syvstjærnen. havde Ha sluttet sig til den pietistiske Retning og optraadte baade i Norge og Danmark som en skarp Tugtemester for sine Embedsbrødre, ligesom han deltog i Klagerne over Skriftestolens Misbrug og Mangleme ved Skriftemaalets Ordning i Kirken. Pietismen havde ivrige Tilhængere ved Hoffet, og i dets Gunst maatte han saaledes stige end mere, da Christian VI var bleven Konge.

Kilde

  • 1. Wikipedia


Eksterne lenker

Biskoper i Nidaros

Torbjørn Bratt 1546-1548 - Hans Gaas 1549-1578 - Hans Mogenssøn 1578-1595 - Isak Grønbech 1596-1617 - Anders Arrebo 1618-1622 - Peder Skjelderup 1622-1642 - Erik Bredal 1643-1672 - Arnold de Fine 1672 - Erik Eriksen Pontoppidan d.e. 1673-1678 - Christopher Hanssen Schletter 1678-1688 - Peder Krog 1689-1731 - Eiler Hagerup d.e. 1731-1747 - Ludvig Harboe 1743-1748 - Frederik Nannestad - 1748-1758 - Johan Gunnerus 1758-1773 - Marcus Frederik Bang 1773-1789 - Johan Christian Schønheyder 1788-1803 - Peter Bugge 1804-1842 - Hans Riddervold 1843-1848 - Hans Jørgen Darre 1849-1860 - Andreas Grimelund 1861-1883 - Niels Jacob Jensen Laache 1884-1892 - Johannes Skaar 1892-1904 - Vilhelm Wexelsen 1905-1909 - Wilhelm Bøckman 1909-1923 - Jens Gran Gleditsch 1923-1928 - Johan Støren 1928-1945 - Arne Fjellbu 1945-1960 - Tord Godal 1960-1979 - Kristen Kyrre Bremer 1979-1990 - Finn Wagle 1990-2008 - Tor Singsaas 2008-2017 - Herborg Oline Finnset 2017