WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Edelløvskog ved Devle

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Bøk

Området mellom Leangenbukta og FagerheimLadehalvøya har meget varierte skog- og plantesamfunn.

Mens området mellom Devlebukta og Leangenbukta må sies å være mest trivielle, bortsett fra en artsrik kantsone mot strandbergene med en del hassel.

Området nord og nordvest for Devlebukta er et kompleks av av krevende skogssamfunn, fra "kalkfuruskog" med hengeaks[1] og liljekonvall[2] i feltsjiktet og hassel[3] i busk/tresjikt, til edelløvskog med blanding av platanlønn[4], eik[5], bøk[6], alm[7] ,hassel[8] , krossved[9] og hyll[10].

Forekomsten av platanlønn, eik og bøk er sikkert sekundær og forvillet fra beplantinger på de store gårdene i nærheten.

Av mer eller mindre varmekjære urter som hører til edelløvsskog kan nevnes vårerteknapp, trollbær, blåveis og skogvikke.

På de tørre strandbergene finnes kryptimian, sølvmure, rundbelg, gulmaure, bittersøte, vårrublom, bakkemynte, vårskrinneblom, fjell-lodnebregne, fjellrapp og raudsildre.

Områdetved Devlebukta var tiltenkt et vern som landskapsvernområde.

Devle. Foto: Jan Habberstad

Forekomsten av platanlønn, eik og bøk har spredt seg fra gårdene i nærheten. Her Devle sett fra nord.

Kilde

  • 1. Verneverdige edellauvskoger i Trøndelag. Jarle Inge Holten. Rapport i botanisk serie KNVS 1978-4
  • 2. Wikipedia