WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Det første Strinda historielag

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

18. januar 1950 ble det første Strinda historielag stiftet. En del strindinger kom da sammen på Trøndelag Misjonshotell for å samrå om et historielag for Strinda.

Formannen i Strinda bondeungdomslag, Kåre S. Johnsen, ble valgt til møteleder. Skoleinspektør Hans Nicolai Osnes ga en orientering om mening og formål med et slikt lag og nevnte ymse arbeidsoppgaver.

Under samtaler etterpå uttalte Kristen Gjervan, formann i Strinda Landbrukslag, at han trodde å kunne si at hans lag var interessert i et historielag. Det samme uttalte formannen i bondeungdomslaget for sitt lags vedkommende. Flere talere støttet tanken, og herr Løkhaug satte fram forslag om at en skulle stifte et historielag for Strinda kalt ” Strinda historielag.”

Forslaget ble enstemmig vedtatt og det ble valgt et styre på 5 medlemmer:

1. Landbrukssjef Ingvald Grande (21 st)
2. Gårdsbestyrer Kåre S. Johnsen (18 st)
3. Kommunearkivar Johan Løkhaug (16 st)
4. Sokneprest Ole Winsnes (15 st)
5. Lærer Johan Selvåg (14 st)

Som varamenn ble valgt skoleinspektør Hans Nicolai Osnes, skolestyrer Per Østborg og gårdbruker Kristen Gjervan. Til revisorer ble valgt revisjonssjef Øystein Ramstad og kontrollør I. Presthus.

Kontigenten ble satt til kroner 2,00 pr.person for året.

Det ble vedtatt at assistent Johan Løkhaug skulle kalle sammen til styret til det først møtet.

Deltakerne på stiftelsesmøtet ses her.

Det første styremøtet fant sted 1. februar 1950. Styret konstituerte seg, og landbrukssjef Ingvald Grande ble formann, lærer Johan Selvåg ble varaformann, kommunearkivar Johan Løkhaug ble sekretær, bestyrer Kåre S.Johnsen ble kasserer og sogneprest Ole Winsnes styremedlem.

De første oppgavene for styret var:

1. Å markere kirkejubileet i Strinda 1950
2. Be Strinda kommune kjøpe inn et større antall eksemplarer av Strinda Bygdebok fra Bygdeboknemnda i Strinda.
3. Søke Strinden Sparebank om støtte på kr 500.
4. Diverse oppgaver skissert av skoleinspektør Osnes
5. Legge fram lover på neste møte

Årsmøtet den 25.2.1952 valgte Ove Bakken () som ny formann, og Helge Forfang (24.8.1887- 5.5.1968) kom inn i styret.

Den viktige støttepillaren for det historiske arbeidet, Skoleinspektør H.N. Osnes døde i mars 1955.

Årsmøtet den 31. oktober 1956 valgte Olav Flønes (f.8.10.1910 - d.17.7.1960) til ny formann.

Historielaget slet med økonomien som følge av låneopptak i forbindelse med produksjon og sviktende salg av bygdebøkene.

Historielaget ble av styret den 21. januar 1959 foreslått lagt ned og bragt til midlertidig opphør ved enstemmig styrevedtak. Årsmøtet 11. februar 1959 ble vedtatt enstemmig. Det var da en forutsetning at dokumenter og bøker skulle oppbevares hos Strinda Landbrukslag.

Historiekomiteen i Strinda landbrukslag tok så over arbeidet med bygdeboka og det historiske arbeidet innen bygda. Den 25. februar 1959 ble følgende valgt som medlemmer av historiekomiteen:

Helge Wanvik, Havstein (formann)
Leif Auran, Ranheim (nestformann)
Fredrik Stokke, Stavne (materialforvalter)
Arne Husby, Granåsen (kasserer)
Kåre S. Johnsen, Jonsvatnet (sekretær)

Lagret av Strinda Bygdebok bind 1 var utsolgt, og det pågikk en utredning om opptrykk av dette bindet. Det ble foretatt et opptrykk av dette bind 1 i 1974.

Se også

  • Per Mehus. Strinda bygdebok 1927-71. Strinda historielag 1950-59. Artikkel i Årbok 2021
  • Strinda historielag