WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Buskskvett

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Buskskvett
Foto: Wikimedia

Buskskvetten (Saxicola rubetra) er utbredt som hekkefugl i boreale og tempererte deler av Europa, fra De britiske øyer og den nordlige del av Den iberiske halvøy i vest og østover til Vest-Sibir og nordlige deler av Iran. Den mangler i de aller nordligste delene av Fennoskandia. Arten er monotypisk, dvs. at den ikke er oppdelt i ulike geografisk atskilte underarter.

Norsk utbredelse og habitatvalg

I Norge forekommer den som vanlig hekkefugl over det meste av Sør- og Midt-Norge, mens den er mer sparsomt utbredt i Nord-Norge, spesielt i Troms og Finnmark.

Den har tilhold i åpent landskap fra kysten og opp til bjørkebeltet i fjellet. Typiske habitater er fuktige enger og myrområder med busker og høy urtevegetasjon. Den forekommer også ofte ved hogstflater og ved vei- eller grøftekanter. Den benytter ofte gjerder og stolper som utkikksposter, og sitter sjelden på bakken. Reiret plasseres godt skjult på bakken under busker eller der det er tett vegetasjon.

Bestandsstørrelse og bestandsutvikling

Buskskvetten har en til dels ujevn forekomst med nokså varierende tettheter. Man vet lite om bestandsutviklingen de senere år, men det antas at bestanden har holdt seg noenlunde stabil de siste par tiår. Tilsvarende antas det at utbredelsen her i landet også har holdt seg forholdsvis stabil i denne perioden. Generelt mener man derimot at arten har gått tilbake i antall i Europa i vårt århundre pga. habitatødeleggelse. En del steder har den trolig tatt seg opp igjen.

Hekkebiologi

Etter at hannen har ankommet hekkeområdet om vårenog etablert sitt hekketerritorium, foregår pardannelsen. Hunnen bygger reiret, som består av forskjellige plantedeler og fores med fine strå og hår. De 5-7 eggene legges fra slutten av mai i sørlige lavlandsstrøk til midt i juni i Nord-Norge. Hunnen ruger i 12-14 dager før eggene klekkes, og ungene fores i ca. 14 dager før de flyr ut av reiret. Ved utflyvningen flyr de dårlig, og de holder seg derfor på bakken de første dagene før de begynner å bevege seg omkring i buskvegetasjonen. I hekketiden er buskskvetten meget stasjonær og beveger seg sjelden mer enn 100-150 m i forbindelse med å skaffe mat til ungene.

Trekkforhold

Buskskvetten er en trekkfugl som hovedsakelig overvintrer i subtropiske og tropiske deler av Afrika. Norske fugler forlater landet i august-september og returnerer under vårtrekket fra begynnelsen av mai i de sørlige deler av landet og 2-3 uker senere i den ordlige landsdeler.

Utbredelse på Strinda

Buskskvetten har avtatt i antall på Strinda siden tidlig på 1950-tallet.[1]


Referanse

  1. Olav Hogstad: «Fugler i Strindaområdet for 50-60 år siden og i dag».

Litteratur

  • Olav Hogstad: «Fugler i Strindaområdet for 50-60 år siden og i dag». Strinda den gang da 2008. Strinda historielag.

Kilde