WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Blussuvoll skoles første historie

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Blussuvoll skoles fane

Blussuvoll skole var en 7-9 skole, adresse Sigurd Jorsalfars veg 19. Navnet er et gårdsnavn fra Strinda, skrevet som Blussuvold. Betydningen av navnets forsfe del er noe usikker. Kanskje er det etter en bekk Blesa, kanskje er det heller noe med bless = lys. Deter forekomster av lys kvarts i omradet. (Sammenlign "blisset" på en hest = islandsk: blresi - Oluf Rygh) Kanskje avledet av verbet blase. Mer om dette i Strinda bygdebok I s. 325. Kfr. ogsa: Strinda folke- og framhaldsskole 5-arsmelding for 1945 - 1950 5-arsmelding for 1950 - 1955 5-arsmelding for 1955 - 1960.

Historien om Blussuvoll skole faller sammen med historien om framhaldsskolen i Strinda og overgangen til 9-årig enhetsskole. Fortsettelsesskolen, som det ble sagt før, ble opprettet 1935 som ambulerende mellom folkeskolene. - Det var også fortsettelsesskole rundt århundreskiftet, med hjemmel i skolelovens § 9. Se Lade skolestyre 4.desember 1899 sak 9: Lov om framhaldsskoler kom i 1946.

Hver enkelt kommune kunne selv bestemme om framhaldsskolen skulle være frivillig eller obligatorisk. I 1954 ble framhaldsskolen i Strinda en selvstendig institusjon med eget styre. Styrerstillingen ble opprettet fra 1. juli 1953. Kaare Tønne ble tilsatt i 1954. I 1958 ble framhaldsskolen gjort obligatorisk for alle som ikke begynte i realskolen. Aret etter i 1959 ble den utbygd med et frivillig 9. skoleår. Aldersgrensa for opptak i yrkesskolene var den gang 17 år. Denned fikk man en myk overgang til 9-årig obligatorisk skole, med mønsteret 7 + 2.

Først på 1950-tallet var framhaldsskolen lagt til Strindheim skole og Åsveien skole. Med obligatorisk framhaldsskole forutså en romproblemer i nær framtid. Derfor måtte skolebyggspørsmalet løses først. Romprogram ble vedtatt i skolestyret 1. april 1955 etter forslag fra nemnda for planlegging av nye skolebygg, og godkjent av tilsynsnemnda for framhaldsskolen. Romprogrammet omfattet 10 k1asserom og spesialrom. Det var ennå byggeforbud for en del romtyper, bl.a. gymnastikksal.Romprogram måtte derfor i alle tilfelle legges fram for departementet til godkjenning, etter rundgangen i kommune og fylke. Det var kvotetildelinger på riksbasis, og materialrasjonering.

Kommunestyret godkjente romprogrammet i september, men med en tilføyelse, som gjorde at saken fikk en ny runde i lavere fora. Samtidig vedtok kommunestyret å erverve ca. 11 mål tomt fra gården Blussuvold Østre, sydøst for tomta til realskole og gymnas. Romprogrammet ble endelig godkjent 10. desember 1955.

Grunneieren var ikke villig til å selge for enhver pris. Saken endte med et ekspropriasjonsskjønn i 1957. Men grunneieren tillot at byggearbeidet ble satt i gang i november 1956 mot utbetaling av 80.000 kroner i forskudd. Bygget var tegnet av arkitekt Roar Tønseth M.N.A.L. og stod ferdig til skolestart, 8. september 1958. Obligatorisk framhaldsskole kunne innfores fra da av. Byggesummen var kr. 2.327.029,68.

Mandag 24. november 1958 ble det holdt et felles lærer- og skolestyremøte på skolen med foredrag av skoledirektøren og omvisning. Men innviet ble Strinda framhaldsskole først 22. juni 1959.

Se også