WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Billedbok for Strinda

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk

Billedbok for Strinda er under planlegging fra 2018.

Foreløpig prosjektplan (versjon 2.2):

Strinda historielag utgir i 2020 en billedbok i tilnærmet A4-format, antatt ca 250 sider med bilder og tekst.

Det benyttes QR-koder i boka som lenker til WikiStrinda for å gi utdypende informasjon.

Et nærmere bestemt antall sider vies begivenheter og personer knyttet til sentrale næringsgrener og begivenheter. Disse har vært bestemmende for Trondheimsregionens utvikling over de siste 4 århundrene, herunder bergverksdrift, eksport av tømmer og trevirke, eksport av laks og annen fisk, skipsfart etc.
Spesielle kulturminner, herunder husmannsplasser, lystgårder, minner fra 2. verdenskrig etc. medtas i variabelt omfang - dette for å fokusere på objekter som kan ha internasjonal betydning

Flere faser planlegges:

En kan tenke seg at bokprosjektet får flere faser. Første runde blir en billedbok med norsk tekst beregnet på "hjemmemarkedet", dvs. egne medlemmer, innbyggere i Trondheim, utflyttede trøndere med flere. Utgis i 2020.

Senere kan man tenke seg å gjøre deler av billedboka i digitale versjoner, der en spisser innholdet etter målgrupper eller også tematisk. Språkformen kan også bli utenlandsk for visse områder, særlig sett i sammenheng med temaene utvandring fra Trøndelag og innvandring til Trondheimsregionen for 200-400 år siden.

Billedboka kan således bidra aktivt i å nå antatt 20 millioner etterkommere etter norske emigranter, samt antatt 20 millioner nord-europeere med historiske slektsbånd eller preferanser for Midt-Norge.

Samarbeidsfora.

For å muliggjøre dette må landsdelens og landets historielag involveres i strukturert oppdatering av faktagrunnlag og bilder knyttet til historiske data, utvandring, eiendommer etc. Dette forutsetter igjen et nært samarbeid med foreninger og institusjoner som registrerer og digitaliserer data og slektsopplysninger.

Kanskje bør en på et tidlig stadium strukturere informasjon om husmannsplasser og deres bosetting, dette fordi mange norske emigranter kom fra disse traktene.

En kan også tenke seg å framheve spesielle bygninger eller plasser der imigranter fra utlandet, f.eks. Nord-Tyskland, Danmark, Nederland og Sverige har historisk tilknytning. Et faktum er jo at mange utenlandske handelsslekter bygde opp Trondheim som handelssenter. Områdets mange lystgårder har ofte tilknytning til slekter med utenlandske aner.

En kan også tenke seg at krigsminner fra 2. verdenskrig kan utnyttes i større grad som turistmål, og Strinda har svært mange anlegg av denne type.

Utvalget av stoff i boka vil i noe tilfelle kunne bli utenfor Strinda historielags vanlige bydeler. Dette vil i god tid bli diskutert med øvrige historielag i Trondheim.

Hvem skal delta i bokutarbeidelsen?

Styret i historielaget har så langt drøftet behovet for medvirkning fra nøkkelpersoner som sitter med lokalkunnskap.

Vi trenger nok en billedgruppe som kan identifisere og navnsette de mange bildene som historielaget har i sitt arkiv.

Videre har vi allerede i mai 2018 sendt en søknad til Landslaget for lokalhistorie om å få benytte midler til "Lokalhistorie i Strindas skolesekk".

I forbindelse med medarrangement av Slektsforskerdagen 2018, ønsker Strinda historielag å drøfte en statusoppdatering av husmannsplasser i hele Trøndelag, og få dette materialet sjekket ut mot data om utvandring fra de samme områdene. Et mulig innhold i et slikt delprosjekt er å få til en spørreundersøkelse til øvrige historielag i Trøndelagmed påfølgende erfaringskonferanse.