WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Andreas Bull

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Sorenskriver Andreas Bull (født 1746 i Orkdal, død 17. juli 1796) var Politimester og Digter.

Født i Ørkedalen af Forældrene Oberst Hans B. (d. 7. April 1777) og Inger Kirstine f. Ibsen (f. 1713 d. 2. Nov. 1789), Datter af Foged Hans I. og Ingeborg Cathrine f. Meyer. Student 1765.

Han vilde tage juridisk Examen, men hindredes herfra, da han maatte vende tilbage til Norge, hvor han i 2 Aar arbejdede paa Stiftamtmand Grambows Kontor i Throndhjem. Derpaa var han i 3 Aar Landmaaler ved den geografiske Opmaaling.

1774 tog han juridisk Examen i Modersmaalet og havde imidlertid lagt sig efter Forst- og Kameralvidenskab.

I nogle Aar drev han sin Faders Gaard, Gjølme, men blev 1787 Sorenskriver i Strinden. Her fra flyttedes han 1789 til Christiania som Politimester. 1777 var han bleven Kancelliraad, og senere blev han Medlem af Videnskabsselskabet i Throndhjem og det nordiske Selskab i London.

I Christiania var han 1791 en af Indbyderne til Stiftelsen af det topografiske Selskab. Han døde 17. Juli 1796.

Han gjorde sig 1784 bekjendt ved det beskrivende Digt «Dovrefjæld med omliggende Egn» og maa anses for en af de mest fremtrædende Repræsentanter i denne Digtart, som endnu var i høj Pris.

I Christiania vakte han nogen Uvilje ved Afhandlingen «Om Haandværkerne i Christiania» («Topogr. Journal» III), hvori han foreslog Ophævelsen af Lavene. Gift i Kjøbenhavn 20. Nov. 1776 med Mette Margrethe Valentin (f. i Kjøbenhavn 1737, d. sammesteds 24. Avg. 1793), Datter af Brygger Peter Johansen V. (d. 11. Febr. 1767) og Marie Magdalene f. Søegaard (f. 1718 d. 1796).


Kilde

  • Dansk biografisk Lexikon, første udgave, 1887-1905, III Bind, redigeret af C. F. Bricka