Stiftet 9. mai 1996Vårt nettleksikon
 

      
  Kontaktinfo  
 

Postadresse
Strinda historielag
Postboks 1967
7048 Trondheim


Telefon
Lagets leder
958 89 594

E-post
Lagets leder


Møtelokale
Strinda videregående skole.
Harald Bothners veg 21.


Organisasjonsnummer
991 834 354

 
     
 

Personvernerklæring

 
 

Les erklæringen

 
  Styret  
 

Leder
Jan Habberstad
Styremedlemmer

Torleif Hagen

Andreas Glimstad
Johan Egil Dreier
Per Mehus

Varamedlemmer

Aasta J. Loholt
Marit Nygreen


Nettsideredaktør
Jan Åge Habberstad

 

 
     
  Adresseendring  
 

Meld fra om adresseendring til:

 
 

Torleif Hagen

 
  Vedtekter  
 

Les vedtektene

 
  Aktiviteter  
 

Planlagte aktiviteter
Gjennomførte aktiviteter

 
 

Forslag til årboktemaer

 
  Årboka  
 

Så langt det er mulig skal historielaget sørge for å utgi årboka “Strinda den gang da“.
Alle årbøker er til salgs.
Da er Årboka for 2019 lagt ut for salg.

 
 

Les mer

 
  Årsmøtet 2019  
 

Innkalling
Årsberetning
Protokoll

 
 


 

 
  Lenker  
 

Se snarveger

 
  Info på engelsk  
 

English info

 
 
 
 
 
  Strindamarka Vel  
   
 

”Strindamarka Vel skal bidra til å bevare og utvikle Strindamarka som friluftsområde til beste for byens befolkning”
Bli medlem av Strindamarka Vel

 
 

Se nettsida

 
  Trondheimsbasen  
 


You can order / bestille Trondheimsbasen 2019 from Slekt og Data Sør-Trøndelag.
Order/ Bestille Trondheimsbasen

Trondheimsbasen 2019 kan du bestille fra nettsida til Slekt og Data Sør-Trøndelag.
Bestill Trondheimsbasen.

 
     
 
     
 

Vedtekter for Strinda historiela

Vedtekter for Strinda historielag

 

§1 Strinda historielag, stiftet 9. mai 1996, er en forening for alle som er interessert i Strindas historie, særlig knyttet til skolekretsene Berg, Eberg, Brundalen, Charlottenlund, Solbakken (Jonsvatnet), Strindheim og Åsvang.
 
§2 Historielaget har som mål å spre kunnskap om Strindas fortid og nåtid, og arbeide for vern av kulturminner. Det er en oppgave for laget å skape forståelse for denne kultur-arven.
 
§3

Årsmøtet er lagets høyeste myndighet og holdes hvert år i oktober.
Årsmøtet kunngjøres med minst 8 dagers varsel. Alle som har betalt medlems-kontingent har stemmerett og kan velges til tillitsoppgaver.
Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være styret i hende innen 1. september.
 

§4

Strinda historielag skal ha et styre på 5 medlemmer og 2 varamedlemmer i rekkefølge, alle velges for 2 år. Leder velges av årsmøtet for 1 år. Nestleder, kasserer og sekretær velges innen styret. Første år
velges 2 av styremedlemmene for 1 år og
1 varamedlem for 1 år. 

Laget skal ha årsmøtevalgt revisor som velges for 1 år om gangen. Valgkomiteen på 3 personer velges for 3 år, ved 1. gangs valg foretas loddtrekning om hvem velges for 1, 2 og 3 år.
 

§5

Styrets oppgaver:

a. Skal ivareta historielagets interesser og mål på best mulig måte, arbeide etter gjeldende  vedtekter og utarbeide en møte- og aktivitetsplan.
 

b. Føre protokoll fra hvert styremøte.

c. Ivareta og bruke historielagets økonomiske midler og øvrige eiendeler på en trygg og god måte.

d.
Styret skal så langt det er mulig sørge for å utgi årboka «Strinda den gang da», og utnevne redaksjonskomite for årboka. Komiteen velger selv leder. Minst ett medlem av komiteen
skal være styremedlem i historielaget. Redaksjonen legger fram kostnadskalkyle for samlet produksjon av årboka, samt dato for levering fra trykkeri. Styret fastsetter utsalgsprisen for årboka.
 

e. Styret skal så langt det er mulig oppnevne en komite som bl.a. kan rådgi og bistå styret når det gjelder innhold og praktisk gjennomføring av medlemsmøtene.
Komiteen deltar når det er mulig med ett av sine medlemmer på historielagets styremøter.

f. Styret skal så langt det er mulig oppnevne en boksalgkomite. Komiteen velger selv leder.
Komiteen ivaretar i samarbeid med kassereren kontakten med utsalgsstedene, og bistår med transport av bøker, med distribusjon av uavhentede bøker til medlemmene, og med salg av eldre årbøker

g. Strinda historielags Facebooksider, nettsider og WikiStrinda bestyres av en redaktør, samt lagets leder, eller en som lederen velger ut.


 

§6

Årsmøtet behandler følgende:  

     A. Styrets årsberetning

     B. Revidert regnskap

     C. Fastsettelse av medlemskontingent

     D. Budsjett

     E. Innkomne forslag

     F. Valg i samsvar med lagets vedtekter

Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret finner det nødvendig, eller når minst 20 medlemmer sender skriftlig krav til styret.
 

§7

Medlemskontingent for neste kalenderår

fastsettes av årsmøtet, og medlemskapet er

gyldig fra den dato betalingen er registrert

hos historielaget. Medlemskap tegnes ved å

betale inn den fastsatte kontingent.

Utmelding skjer skriftlig til styrets leder.

Dersom medlemskontingenten ikke betales er

vedkommende automatisk utmeldt.

Årsmøtet kan tildele æresmedlemskap til

høyt fortjente medlemmer, etter forslag fra

medlemmer og etter innstilling fra styret.
 

§8

Vedtektsendringer og oppløsning av Strinda

historielag krever 2/3 av de frammøttes

stemmer for å bli vedtatt.
 

§9

Dersom laget blir oppløst, skal gjenstående

midler nyttes til kulturelle tiltak i lagets

distrikt. Avviklingsmøtet bestemmer

disponeringen av midlene og eventuelle

gjenstander som laget eier.
 

Vedtektene ble 1. gang vedtatt på årsmøte
29. oktober 1996.  Endringer er vedtatt i ekstraordinært årsmøte 17. april 2007 med fullmakt til styret å formulere §1 angående geografisk område.

§ 6 ble endret ved årsmøtevedtak 24.10.2018. Punkt D vedr budsjett ble satt inn.

Endringer etter årsmøtevedtak 30.10.2019:
§ 5 d ble endret.
§ 5 e,f og g satt inn som nye.

 

 

 

 

 
     
  Strinda historielag  
 

ble stiftet i 1996 og har nå ca. 660 medlemmer.
Historielaget ønsker å spre kunnskap om fortid og nåtid på Strinda, og vi arbeider for å ta vare på kildematerialet til områdets historie.
Vi arrangerer ca. 3 møter per semester.
De fleste foredragsmøtene er i lokalene til Strinda videregående skole, ellers besøker vi bedrifter, og vi arrangerer vandringer.
De siste årene har vi hatt en vårtur med buss.
Alle er velkommen på våre møter, og vi ønsker flere medlemmer.
Medlemmene får innkalling til møtene per brev eller e-post.

 
     
  Strinda  
 

er en tidligere kommune i Sør-Trøndelag. Den er fra 1964 en del av Trondheim kommune. Strinda omfattet opprinnelig områdene fra grensen til Byneset ved Flakk østover til Ranheim ved grensa til Malvik. I sør grenset den mot Leinstrand ved Granåsen og hele Jonsvatnet lå i Strinda. Trondheim kommune utgjorde bare selve byhalvøya. Ved flere utvidelser ble store om-råder lagt til Trondheim, noe som førte til at grensen gikk på kryss og tvers gjennom boligområdene.
Kilde: Wikipedia.no
 

 
 


 

 
  Bilder fra Strinda  
 

 
 

Vi driver innsamling av bilder fra Strinda i tidligere tider.
Les mer

 
 

 

 
  Hvem var de?  
 

Menneskene bak gater og veger i Strinda
Ingrid J. Brissach i Adresse-avisen har skrevet en rekke biografier om personene bak veg- og gatenavn i Trondheim og Strinda.
Les mer
Se oversikt alle gater

 
 


 

 
  Et leksikon for Strinda  
   
 

Se leksikonet

 
  Store norske leksikon  
 

 
 

Se leksikonet

 
  Kulturminner i Strinda  
 

 
 

Gå til Kulturminnesøk

 
  Trondheimstegningen  
 

 
 

Se bytegningene

 

Opphavsrett 2007 © 2020 Strinda historielag
Webmaster:
Torbjørn Rønning
Strinda historielag er ikke ansvarlig for innholdet på eksterne nettsider.

 
eXTReMe Tracker